ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 استادیار گروه آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

            کارآفرینی در بافت روستایی متوجه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در مناطق روستایی و ایجاد کارهای مخاطره‌آمیز جدید می‌باشد و گستردگی و تنوع زیادی دارد. به‌دلیل تسلط بخش کشاورزی در اغلب مناطق روستایی، تأکید عمده بر کارآفرینی کشاورزی است، زیرا توسعه کارآفرینی روستایی قابلیتی برای کمک به تنوع‌بخشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی روستاییان محسوب می‌شود و فرصت‌های مناسبی را برای کاهش خطر معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم می‌کند. در این راستا، گردشگری کشاورزی تجربه گردشگری مزرعه‌محور را برای بازدیدکنندگانی که به دنبال مهمان‌نوازی سنتی روستایی و دسترسی به طبیعت، گشت و گذار و تجارب فرهنگی هستند، فراهم می‌آورد و از طرف دیگر به کشاورزان کمک می‌کند تا پویایی و دوام کشاورزی را حفظ نمایند و اقتصاد خود را تنوع ببخشند. بررسی‌ها حاکی از آن است که گردشگری کشاورزی از مسیرهای متفاوت می‌تواند به توسعه کارآفرینی روستایی کمک نماید. بر این اساس، مطالعه مروری- تحلیلی حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی از تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که گردشگری کشاورزی شامل چهار بُعد روستا، کشاورز، مزرعه و گردشگر از طریق اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، و زیست‌محیطی بر توسعه کارآفرینی روستایی اثرگذار است. نتایج این مطالعه می‌تواند مورداستفاده سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی، کارآفرینی و نیز گردشگری قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها