بررسی ادراک دانشجویان کشاورزی از محیط یادگیری در دروس کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

برنامه‌های آموزش کارآفرینی به علت نقش مثبت‌شان در ارتقای نگرش و مهارت‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان، مورد ستایش و تمجید قرار گرفته‌اند. مطالعات مختلف هم حاکی از اثربخشی برنامه‌های آموزش کارآفرینی می‌باشد. ولیکن در زمینه بررسی و بهبود محیط یادگیری در این گونه برنامه‌ها، مطالعات بسیار اندکی انجام شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک دانشجویان کشاورزی از محیط یادگیری در دروس کارآفرینی می‌باشد و رابطه بین ابعاد مختلف این محیط و میزان رضایت دانشجویان از دروس با صلاحیت شناسایی فرصت‌های کسب و کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از 105 نفر دانشجو در دو دانشگاه کشور (کردستان و شهر کرد) جمع‌آوری گردید. به طور کلی، پاسخگویان محیط یادگیری را نسبتا مطلوب ارزیابی کردند، ولیکن ابعاد مختلف محیط یادگیری به بهبود و اصلاح نیاز داشتند. تحلیل همبستگی نشان داد که ادراک دانشجویان از محیط یادگیری با میزان رضایت آنها از دروس کارآفرینی و همچنین صلاحیت شناسایی فرصت‌های کسب و کار رابطه مثبت معنی‌داری دارد. نتایج حاصله همچنین بیانگر آن بود که رضایت دانشجویان و صلاحیت شناسایی فرصت‌های کسب و کار به طور معنی‌داری در دانشجویانی بیشتر بود که تشویق در محیط آموزشی را بالاتر ارزیابی کرده بودند. استفاده از نتایج این مطالعه می‌تواند به برنامه‌ریزی درسی و بهبود محیط یادگیری دروس کارآفرینی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها