نقش نهادهای حمایتی در توسعه کارآفرینی: مطالعه طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

یکی از فعالیت‌های اساسی کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجام فعالیت‌هایی است که به ایجاد روحیه خوداتکایی و اعتماد به خود، علاقه و استقبال از کار منجر می‌شود به نحوی که افزایش حجم این گونه فعالیت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از اهمیت این موضوع تلقی کرد. هدف این فعالیت‌ها نیز کمک به درآمد خانوارها و ایجاد مشاغل مکمل جهت بهبود رفاه خانوارهای تحت پوشش است. بنابراین بررسی میزان استقبال و تمایل مددجویان نسبت به طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد می‌تواند منجر به اثربخشی چنین طرح‌هایی در راستای توسعه کارآفرینی اقشار فقیر جامعه شود. در تحقیق حاضر ابتدا تأثیر وام‌های خرد کمیته امداد بر اشتغال‌زایی از طریق بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشین بررسی شده است، سپس از طریق یک مطالعه موردی با کسب اطلاعات از تعدادی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرگان دیدگاه آنها در خصوص عوامل موثر بر استقبال از طرح‌های اشتغال‌زا بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر استقبال مددجویان از طرح‌های اشتغال‌زا، شامل آگاهی مددجو از وجود طرح‌، تجربه خوب سایر مددجویان، مناسب بودن مدت بازپرداخت وام اشتغال، اعتماد و اطمینان مددجو نسبت به پرداخت وام، رسیدن به خودکفایی در زمان کوتاه، رضایت از روند آسان دریافت وام‌های اشتغال و ایجاد مهارت‌های کارآفرینانه در مددجو بودند. شفاف سازی و روشن کردن اهداف طرح‌های اشتغال‌زا برای مددجویان، دریافت ضمانت‌های قابل ارائه و راحت برای مددجویان وام گیرنده توسط بانک‌ها از جمله پیشنهادهای این مطالعه در راستای عوامل موثر بر استقبال از طرح‌های اشتغال‌زا توسط مددجویان ‌است.

کلیدواژه‌ها