الگوسازی مفهومی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ویژگی‌های دانشگاه‌های کارآفرین تلاش نهادمند برای تجاری‌سازی دانش و فناوری به‌منظور تحقق کارآفرینی دانشگاهی و کارافرینی فناورانه است. تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی فرآیند رسانش و بهره‌برداری تجاری از یافته‌های تحقیقاتی است. این فرآیند یکی از راهبردهای دانشگاه کارآفرین محسوب می‌شود و می‌تواند به کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی فناورانه و در کل، توسعه دانش‌بنیان در بخش کشاورزی منجر شود. تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی به‌عنوان یک فرآیند از مراحل مختلفی تشکیل شده است. چیدمان این مراحل در قالب یک چرخه پیوسته برای هدایت و مدیریت تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی ضروری است. به‌این منظور، تاکنون الگوهای مختلفی برای مفهوم‌سازی این فرآیند تدوین شده است. با توجه به نبود یک الگوی مفهومی نمایا، این مطالعه مروری با هدف طراحی الگوی مفهومی برای تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقات دانشگاهی کشاورزی از طریق مرور تطبیقی الگوهای مفهومی تدوین شده انجام شد. الگوی تدوین شده شامل چندین مرحله و نیز اقدامات کلیدی مرتبط با هر مرحله است. 

کلیدواژه‌ها