ارائه مدل مفهومی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، از پتانسیل بالایی برای اشتغال خیل عظیم جمعیت بیکار کشور برخوردار است. متأسفانه علی‌رغم وجود پتانسیل‌های موجود در این بخش، عدم وجود قابلیت تشخیص فرصت در بسیاری از افراد، موجب شده که نه تنها نرخ بیکاری در کشور افزایش یابد بلکه سهم بخش کشاورزی نیز از اشتغال روز به روز در حال کاهش باشد. در این راستا، تشخیص فرصت، یکی از جنبه‌های کلیدی فرآیند کارآفرینی به شمار می‌رود که در سال-های اخیر در مطالعات کارآفرینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که توانایی افراد برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی تحت تأثیر عوامل مختلفی است. لذا، به منظور غلبه بر چالش موجود، ارائه مدل تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کشاورزی به عنوان نخستین گام در جهت ارتقای قابلیت مذکور در افراد ضرورت می‌یابد. در این راستا، مطالعۀ مروری تحلیلی حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کشاورزی انجام شد. ادبیات موجود در این خصوص حاکی از آن بود که عوامل مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کشاورزی تأثیر می‌گذارند که از آن جمله می‌توان به سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، عوامل محیطی، جستجوی مستمر فرصت‌ها و ویژگی‌های روانشناختی اشاره نمود. نتایج این مطالعه می‌تواند دستاوردهایی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی کشور و همچنین طراحان دوره‌های آموزش کارآفرینی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها