بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

کارآفرینی به ‌عنوان یک راهبرد برای توسعه کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه، شناخت فرصت‌های مناسب و افزایش تولید به حساب می‌آید، چرا که نوآوری‌های آن تقاضاهایی برای محصولات و خدمات جدیدی که قبلاً وجود نداشتند به بار می‌آورد و در نتیجه عرضه محصولات جدید را افزایش خواهد داد و موجب افزایش اشتغال و بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه خواهد شد. همانطور که آمارها نیز نشان می‌دهند در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم به‌سزایی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارند بهطوریکه در ایالات متحده بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و صادرات، توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. امروزه دولت‌ها و سازمان‌ها به کارآفرینی اهمیت بیشتری می‌دهند و راه شکوفایی اقتصادی را در گروی توسعه کارآفرینی می‌دانند. بنابراین با توجه به این که کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی یک جامعه به شمار می‌آید، هدف از این مقاله، بررسی مختصری از مفاهیم کارآفرینی و توسعه اقتصادی با تأکید بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی با استفاده از مدل ارائه شده توسط توما و همکاران می باشد که بر برخی از عوامل اصلی درگیر در رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی تأکید می ورزد در مدل ارائه شده در مقاله اشاره می‌شود که، برای دست یابی به توسعه اقتصادی در جامعه باید فعالیت‌های کارآفرینی پایا ایجاد کنیم و برای ایجاد چنین فعالیت‌هایی باید از آموزش، سنت کارآفرینی، زیر ساخت‌ و حمایت‌های دولتی استفاده کنیم تا توسعه اقتصادی محقق شود.

کلیدواژه‌ها