چالش های پیش رو زنان در کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا می کنند. هویت دادن و استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آنها در امور مختلف اقتصادی- اجتماعی خصوصاً فعالیت های کارآفرینی، عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه های تولیدی اجتماعی است. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از ارکان اصلی توسعة پایدار هستند. کار آفرینی می تواند با ارتقای دانش و ظرفیتهای علمی زنان، آنان را توانمند سازند و با آموزش اصول توسعه مشارکتی و پرورش اعتماد به نفس، به آنها خدمت مؤثری نمایند. اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیت‌های زیادی روبه رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد کمتر از 10 درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند؛ و عوامل گوناگونی مانع از بروز و رشد استعدادهای بالقوه زنان در عرصه کارآفرینی شده است. در همین راستا مقاله حاضر که به صورت مروری تهیه شده است، سعی شده تا چالش های کارآفرینی زنان در بخش کشاورزی ایران، شناسایی و بررسی شود. در مقاله عواملی همچون چالش های فردی-شخصیتی، علمی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و محیطی، به عنوان مهمترین چالشهای زنان در کارآفرینی کشاورزی معرفی می شوند. در این مقاله، با تاکید بر اهمیت حضور زنان در عرصه های کارآفرینی کشاورزی، پیشنهادات مناسب به منظور بهبود این وضعیت ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها