بررسی ضرورت آموزش تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست فناوری کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاد امروز جهان از وابستگی به منابع زیرزمینی و صنایع صنعتی فاصله گرفته و اقتصاد دانش محور را به‌‌عنوان راهبردی اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی انتخاب کرده است. با توجه به مأموریت دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش محور، پژوهش‌های دانشگاهی و آموزش‌هایی که در این راستا بر مبنای یادگیری برای ایجاد تغییرات، به افراد داده می‌‌شود؛ نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. درست همان‌گونه که سهم بیشتری از جامعه وارد آموزش عالی‌ می‌‌گردند، دانشگاه‌ها می‌‌توانند نقش بیشتر و فعال‌تر در نوآوری ملی و توسعه اقتصادی داشته باشند. دانشگاه منبعی از دانش و فناوری و دارای پتانسیل فراوانی در تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی است. تجاری‌‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی به‌ عنوان یک فرآیند برای تبدیل یافته‌های جدید تحقیقاتی و توسعه ایده‌‌‌های جدید پژوهشی می‌باشد. در این بین بیوتکنولوژی کشاورزی دارای ظرفیت‌های فراوان در جهت رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی می‌باشد. در حالی‌که مشکلات مختلفی در زمینه توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی وجود دارد که، تجاری‌سازی نشدن تحقیقات دانشگاهی از آن جمله می‌باشد. بنابرین هدف اصلی این پژوهش، بررسی ضرورت آموزش تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست فناوری کشاورزی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها