موردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه بسان یک زیست‌بوم کارآفرینی خرد

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه، موسسات آموزش عالی نیازمند تلفیق کارآفرینی در تمامی رشته‌ها، گرایش‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی ارائه شده هستند تا از این طریق بتوانند همسو با بازار کار پویا در قرن بیست و یکم حرکت کنند. همگرایی نوآوری با ذهنیت و مجموعه مهارت‌های کارآفرینی در آموزش عالی، به شکل‌گیری یک مفهوم جدید منجر شده است: دانشگاه کارآفرین که بر رساندن نوآوری‌های علمی دانشگاهی به بازار متمرکز است. در حال حاضر، زیست‌بوم‌های کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه به عنوان یکی از پویاترین نیروهای شکل‌دهنده عملکرد اقتصادی افراد، شرکت‌ها، مناطق و کشورها به شمار می‌روند. این مقاله از روش‌شناسی اقدام پژوهی برای ساخت چارچوبی جهت تبیین تشریحی دانشگاه کارآفرین به عنوان یک زیست‌بوم خرد کارآفرینی بهره گرفته است. به منظور تشریح یک مورد نمایا، ابتدا چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جریان توسعه یک زیست‌بوم خرد کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه بررسی شده است. بازاندیشی صورت گرفته به عنوان یکی از مراحل کلیدی اقدام پژوهشی به استخراج مجموعه‌ای از درس‌های آموخته نهادی زیست‌شده برای گذار به دانشگاه کارآفرین منجر شده است.

کلیدواژه‌ها