دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1397، صفحه 1-140 
7. تحلیل وضعیت خوشه‏های کسب و کار در بخش کشاورزی و توسعه آنها در ایران

صفحه 125-140

حسین حیدری؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علیرضا دربان آستانه