دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، زمستان 1395، صفحه 1-140 
4. شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت

صفحه 57-70

نعمت اله شیری؛ آذرمیدخت رضایی؛ کیومرث زرافشانی؛ مژگان خوش مرام