دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-157 
1. نقدی بر مدل های تشخیص فرصت در بخش کشاورزی

صفحه 1-21

مژگان خوش مرام؛ کیومرث زرافشانی؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی


7. ارزیابی محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب‌وکار

صفحه 131-157

غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد شریف شریف زاده؛ مهدی طلایی