تحلیل موانع کارآفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان. دانشکده کشاورزی. تاکستان. ایران.

چکیده

پیشرفت کشاورزی کشور با اهمیت بخشی به نیروی کار انسانی به عنوان عامل اصلی بخش کشاورزی و جستجوی فرصت های مناسب و ایده‌ها برای ایجاد کسب و کار و ترویج کسب و کارهای کارآفرینانه در این بخش می‌باشد. مسیر توسعه اقتصادی را می توان از طریق توسعه کارآفرینی در بنگاه‌های کوچک زودبازده غنا بخشید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی در چارچوب پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 4532 واحد بنگاههای کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزی در استان قزوین در سال 1395بود که تعداد نمونه مورد بررسی 354 بنگاه براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. این صنایع در گروه‌های اصلی شامل صنایع غذایی، محصولات باغی و زراعی ، مکانیزاسیون وادوات کشاورزی، محصولات دامی و شیلات بودند. ضریب آلفای کرونباخ، به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها برابر با 88/0 محاسبه گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان مرتبط با موضوع تایید شده است. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها و گردآوری داده‌ها از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها بر اساس تکنیک تحلیل عاملی از نوع اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی موانع توسعه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزی منجر به استخراج هفت مانع شد. این موانع به ترتیب اهمیت عبارتند از مانع مالی، علمی-آموزشی، دانشی، استراتژیک، سیاست گذاری، بازاریابی -فروش و عامل محیطی که در مجموع 265/72 درصد واریانس کل موانع توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی را تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


1. بیدختی، ع.ا. و زرگر، س.م. 1390 . آسیبشناسی
و بیان راهبردهای (SME) بنگاههای کوچک و متوسط
عملی برای حمایت از آنها (بررسی موردی: استان
سمنان). فرایند مدیریت و توسعه. شماره 78 . زمستان
.1390
فرشته غیاثوند غیاثی
127
2. بیدختی، ع.ا. و زرگر، س.م. 1390 . بررسی موانع
موجود در توسعه بنگاههای کوچک و متوسط
وارائه چارچوب حمایت از این بنگاهها. مجله (SME)
.48- کار و جامعه، شماره 138 ، صص 34
. 3. پارسا پور، س.، رسولزاده، م و براتی، ج. 1396
عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه های کوچک و
کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه های صنعتی شهرستان
، مشهد. مجله توسعه کارآفرینی، دورة 10 ، شمارة 1
.41- بهار 1396 ، از ص 60
4. رضایی، ر. و صفا، ل . 1395 . بررسی موانع توس عه
بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و
کارآفرین کشاورزی در استان زنجان. مجله تحقیقات
. 47 . شماره 1 - اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2
.1395
5. وزارت جهاد کشاورزی ایران. 1397 . تبدیل کشاورزی
و صنایع تکمیلی. برگرفته از
lang=2&sub=0؟https://maj.ir/index.aspx
6. وحدت، د. و داداشی، ع. 1389 . نگاهی به طرح
حمایت از گسترش بنگاههای اقتصادی زود بازده و
برخی کاستیهای اجرای آن. فصلنامه تخصصی
پارکها و مراکز رشد. صص 15 الی 24
7. یعقوبی، ج. و حسینی، س.م. 1386 . تحلیلی بر موانع
تحقق کارآفرینی در آموزش بزرگسالان و راه حلهای
آن. کنگره علمی آموزش کشاورزی. دانشگاه تربیت
. مدرس. 1386
8. Bartlett, W. and Bukvic, V. 2001.
Barriers to SME Growth in Slovenia .
SME Develpoment MOCT-MOST 11:
177-195, 2001.
9. Benzing, C., Chu, H.M. and Kara, O.
2009. Entrepreneurs in Turkey: A Factor
Analysis of Motivations, Success
Factors and Problems. Journal of Small
Business Management, 47(1), 58-91.
10. Cook, P. 2001. Finance and small and
medium-sized enterprises in developing
countries. Journal of Developmental
Entrepreneurship, 6(1): 17-31.
11. Jafarnejad A., Abbaszadeh M.A.,
Ebrahimi, M. and Abtahi S.M. 2013.
Analysis of barriers to entrepreneurship
in Small and Medium-sized Enterprises
(SMEs). International Journal of
Academic Research in Economics and
Management Sciences July 2013, 2: 4
12. Jutla, D., Bodorik, P. and Dhaliqal, J.
2002. Supporting the E-business
Readiness of Small and Medium Sized
Enterprises: Approaches and Metrics.
Internet Research: Electronic
Networking Applications and Policy,
12(2): 139-64.
13. Kozan, M.K., Oksoy, D. and Ozsoy, O.
2006. Growth Plans of Small Business
in Turkey: Individual and
Environmental Influences. Journal of
Small Business Management, 4(11):
114-129.
14. Kyaw, A. 2008. Financing Small and
Medium Enterprises in Myanmar.
Institute of Developing Economies -
Japanese External Trade Corporation.
IDE Discussion Paper No. 148. April
2008. Chiba.
15. Lumiste, R. and Kilvits, K. 2004.
Estonian Manufacturing SMEs
Innovation Strategies and Development
of Innovation Networks. Paper
presented at the 13th Nordic Conference
on Small Business Research, 10–12
June, Tromsø, Norway.
16. Nicholas, J. and Ledwith, A. 2006.
Development of a Best Practices
Framework for New Product
Development in Small To Medium
Enterprises, 1–14. Retrieved from
http://proceedingstest.utsp.utwente.nl/13
9/1/Nicholas,J._c.s._paper.pdf.
17. Ozsoy, O., Oksoy, D. and Kozan, K.
2001. The Characteristics of Turkish
Entrepreneurs and their Enterprises.
Long Island, New York: College of
Business, Alfred University
18. Pachava, V.S. 2018. Innovation and
Competitiveness – Small and Medium
Enterprises in India. International
Journal of Management Studies.
10.18843/ijms/v5i1(4)/18
19. Rae, D. 2010. Universities and
enterprise education: Responding to the
challenges of the new era, Journal of
Small Business and Enterprise
Development, Vol.17, No.4, pp.591-
606.
20. Rezaei-Moghaddam, K. and Izadi, H.
2019. Entrepreneurship in small
agricultural quick-impact enterprises in
Iran: development of an index, effective
factors and obstacles. Journal of Global
Entrepreneurship research. 2019. 9(17).
21. Roomi, M.A., Harrison, P. and
Beaumont-Kerridge, J. 2009. Womenowned
small and medium enterprises in
England: Analysis of factors influencing
the growth process. Journal of Small
Business and Enterprise Development,
16(2): 270-288.
22. Talaia, M. and Mascherpa, S. 2011.
Entrepreneurial team and performance
in Lombard SMEs: An empirical
study.Unpublished master’s thesis,
UniversitaDell’InsubriaFacolta Di
Economia.
23. Tambunan, T. 2009. «Women
entrepreneurship in Asian developing
countries: Their development and main
constraints», Journal of Development
and Agricultural Economics, May, 1(2):
PP. 7-40.
24. Urbano, D. and Aparicio, S. 2016.
Entrepreneurship capital types and
economic growth: International
evidence. Technological Forecasting and
Social Change, 102: 34–44.
25. Wang, X., Jessup, L.M. and Clay, P.F.
2015. Measurement model in
entrepreneurship and small business
research: A ten year
review. International Entrepreneurship
and Management Journal, 11: 183–212.