مسأله شناسی صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ در راستای توسعه کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

گسترش صنایع تبدیلی روستایی یکی از عامل‏های افزایش درآمد روستاییان و حمایت از تولید ملی است. اما این واحدها با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که سبب شده نتوانند از نظر تولید، کارآفرینی روستایی و اشتغال‌زایی توسعه لازم را داشته باشند. این پژوهش با هدف مسأله شناسی صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان به صورت کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 79 واحد صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله، نمونه‏های تحقیق انتخاب شدند. تکنیک‏ جمع آوری داده‏ها، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند بود. بر پایه تحلیل داده ها مشکلات مالی و اعتباری، مشکل در قوانین و مقررات، مشکل دولتی ـ سازمانی، مشکل بازار و بازاریابی، مشکل دلالان و رقبای غیر مجاز، مشکل در آموزش، مشکل انسانی ـ مدیریتی و مشکلات طبیعی مسایل اصلی صنایع تبدیلی روستایی بودند. در نهایت راهکارهایی از سوی مالکان واحدها برای مسایل پیش روی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها