تحلیل محتوای مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان تات

3 سرپرست مرکز کارآفرنی سازمان تات

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌های مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا بود. برای این منظور، منابع منتشر شده در فاصله سال‌های 2010 تا 2019 (85 منبع) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی تحلیل محتوا منجر به جدا سازی 7 بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد که عبارت بودند از : مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی، سیاست‌های توسعه کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینان، پیش‌نیازهای موفقیت اکوسیستم کارآفرینی، ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی، راهکارهای توسعه کارآفرینی و ارکان اکوسیستم کارآفرینی. دیگر نتایج تحقیق مشخص نمود که حدود 40 درصد از منابع مورد بررسی به روش کمی به مطالعه اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. بیشتر منابع توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرا درآمده بودند، به لحاظ نوع گرد‌آوری داده‌ها، 40 درصد منابع، مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را مخاطب خود قرار داده بودند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها در نیمی از منابع مورد بررسی، از طریق پرسشنامه بود. به لحاظ پراکنش جغرافیائی، بیشتر منابع در سطح بین المللی به بررسی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. همچنین بررسی سال انتشار منابع چاپ شده مشخص نمود که طی 10 سال، روند افزایشی در منابع منتخب در زمینه اکوسیستم کارآفرینی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها