تحلیل محتوای مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان تات

3 سرپرست مرکز کارآفرنی سازمان تات

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌های مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا بود. برای این منظور، منابع منتشر شده در فاصله سال‌های 2010 تا 2019 (85 منبع) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی تحلیل محتوا منجر به جدا سازی 7 بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد که عبارت بودند از : مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی، سیاست‌های توسعه کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینان، پیش‌نیازهای موفقیت اکوسیستم کارآفرینی، ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی، راهکارهای توسعه کارآفرینی و ارکان اکوسیستم کارآفرینی. دیگر نتایج تحقیق مشخص نمود که حدود 40 درصد از منابع مورد بررسی به روش کمی به مطالعه اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. بیشتر منابع توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرا درآمده بودند، به لحاظ نوع گرد‌آوری داده‌ها، 40 درصد منابع، مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را مخاطب خود قرار داده بودند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها در نیمی از منابع مورد بررسی، از طریق پرسشنامه بود. به لحاظ پراکنش جغرافیائی، بیشتر منابع در سطح بین المللی به بررسی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. همچنین بررسی سال انتشار منابع چاپ شده مشخص نمود که طی 10 سال، روند افزایشی در منابع منتخب در زمینه اکوسیستم کارآفرینی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


1. حیدری ساربان، و. 1391 . عوامل موثر بر تقویت
کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی، مطالعه
موری: شهرستان مشکین شهر. فصلنامه علمی -
.263-278 :(35) پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، 10
. 2. داوری، ع.، سفید بری، ل.، و باقر صاد، و. 1396
عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل
-120 :(1) آیزنبرگ. فصلنامه توسعه کارافرینی، 10
.100
3. دفتر توسعه کارآفرینی. 1395 . پایش و بهب ود نظام
کارآفرینی ایران: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال.
4. عربیون، ابوالقاسم.، عبد الهزاده، غلامحسین،
شریفزاده، محمدشریف. 1394 . تحلیل محت وای
پژوهشهای کارآفرینی در کشور. فصلنامه پژوهشهای
مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 7
.79-103 :(2)
5. قبادی، ا.، و قدرتی، ش. 1390 . موانع توسعه کارآفرینی
در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زنجان.
6. قمبر علی، ر.، آگهی، ح.، علی بیگی، ا.ح. زرافشانی،
ک. 1393 . راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید
:(3) توسعه کارآفرینی، نشریه کارآفرینی کشاورزی، 1
.21-38
7. میثمی، ا.م.، الیاسی، ق.، دهکردی، ع.، و حجازی،
س.ر. 1396 . ابعاد و مولفههای اکوسیستم کارآفرینی
فناورانه در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری،
.9-42 :(3)5
8. وکیلی، ی.، و انصاری، م. 1390 . ارزیابی روشهای
پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای
-204 :(13) پژوهشهای آینده. توسع ه کارآفرینی، 4
.185
9. Aldrich, H.E. 1992. Methods in Our
Madness? Trends in Entrepreneurship
Research. in Sexton, D.L. and Kasarda,
J.D. (eds.), The State of the Art of
Entrepreneurship, Boston, MA: PWSKent
Publishers, 191-213.
10. Amolo, J. and Migiro, S.O. 2015. An
entrepreneurial flair development: the
role of an ecosystem. Problems and
Perspectives in Management, 13(2):
494-505.
11. Brazeal, D. and Herbert, T. 1999. The
Genesis of Entrepreneurship.
Entrepreneurship Theory and Practice,
23 (3): 29-45.
12. Chandler, G.N. and Lyon, D.W. 2001.
Issues of Research Design and Construct
Measurement in Entrepreneurship
Research: Past Decade.
Entrepreneurship Theory and Practice,
25 (4):101-113.
13. Churchill, N.C. and Lewis, V.L. 1986.
Entrepreneurship Research: Directions
and Methods. in Sexton, D.L. and
Smilor, R. (eds.), The Art and Science
of Entrepreneurship, Cambridge, MA:
Ballinger, 333-365.
14. Cohen, B. 2006. Sustainable valley
entrepreneurial ecosystems. Business
Strategy and the Environment, 15(1): 1-
14.
15. Dahshan, M., Tolba, A. and Badreldin,
T. 2010. Enabling entrepreneurship in
Egypt: toward a sustainable dynamic
model [pdf] Cairo: Entrepreneurs
Business Forum-Egypt.
16. Feldman, M., Francis, J. and Bercovitz,
J. 2005. Creating a cluster while
building a firm: Entrepreneurs and the
formation of industrial clusters.
Regional Studies, 39(1), 129– 141.
17. Forfas, F. 2009. Entrepreneurial
Ecosystem: South West Ireland,
rethinking entrepreneurship. Baseline
Data and Analysis, South West Ireland.
Dublin. 26 p. www.forfas.ie.
18. Isenberg, D. 2011. The entrepreneurship
ecosystem strategy as a new paradigm
for economic policy: principles for
cultivating entrepreneurship.
Presentation at the Institute of
International and European Affairs, May
12, 2011, Dublin Ireland. Available on
line at http://entrepreneurialrevolution.
com/ (last accessed:
01/27/2012). 1-32p.
19. Pistrui, D., Blessing, J. and Mekemson,
K. 2008. Building an entrepreneurial
engineering ecosystem for future
generations: the kern Entrepreneurship
education network, American Society of
Engineering Educators 2008 ASEE
Annual Conference and Exposition June
22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p.
20. Regele, M.D. and Neck, H.M. 2012.
Entrepreneurship education subecosystem
in the United States:
opportunities to increase entrepreneurial
activity. Babson College, USASBE, 52-
69p
21. Reland, R.D., Reutzel, C.R. and Webb,
J.W. 2005. Entrepreneurship Research
in AMJ: What has been Published, and
what Might the Future Hold? Academy
of Management Journal, 48: 556-564.
22. Roberts, R.Y. and Eesley, E. 2009.
Entrepreneurial impact: the role of MIT.
MIT Press. West III, G.P. and Bamford,
C.E. 2005. Creating a technology based
entrepreneurial economy: a resource
based theory perspective, Journal of
Technology Transfer, 30: 433-451.
23. Shaghaghi, A. and Shafiei, M. 2003.
Strategies to increase the Effective and
competitive participation of small and
medium industries in economics and
industry Islamic Republic of Iran, 1th
end, Rasa Cultural Institute. Tehran.
126pp.
24. Suresh, J. and Ramraj, R. 2012.
Entrepreneurial ecosystem: case study
on the influence of environmental
factors on entrepreneurial success,
European Journal of Business and
Management, 4(16): 95-101.
25. Valdez, J. 2000. The entrepreneurial
ecosystem: toward a theory of new
business formation, University of Texas
at San Antonio.85-101p.