ابهام‏ زدایی واژه‏ شناختی مهارت‏های اشتغال ‏محور دانش‏ آموختگان بخش کشاورزی

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

واژه‏های متعددی برای مهارت‏های مرتبط با اشتغال دانشجویان در آموزش عالی به کار رفته است که از جمله می‏توان به کارآفرینی، اشتغال‏پذیری، مهارت‏های عمومی، مهارت‏های قابل انتقال، مهارت‏های اصلی، مهارت‏های کلیدی و مهارت‏های کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی اشاره کرد. از جمله چالش‏های پیش روی محققان و دست‏اندرکاران آموزش عالی تعدد این واژه‏هاست که در برخی مواقع با بی‏دقتی به کار گرفته می‏شوند. هدف این مقاله ابهام‏زدایی از این واژه‏ها و فراهم کردن زمینه درک صحیح و کاربست شایسته آنها در عرصه پژوهش و عمل در آموزش عالی کشاورزی است. مقایسه کارآفرینی و اشتغال‏پذیری نشان داد وجه ممیزه کارآفرینی صلاحیت‏های قبل از تأسیس کسب و کار (صلاحیت فرصت) و وجه تمایز اشتغال‏پذیری یادگیری توسعه شغلی است. از وجوه تشابه آنها صلاحیت‏های پس از ایجاد کسب و کار (صلاحیت‏های مدیریتی) و مهارت‏های فنّی (تخصصی) است. مهارت‌های اصلی، کلیدی، عمومی، قابل انتقال، کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی بخشی از مهارت‏های اشتغال‌پذیری هستند. واژه‏های مهارت‏های عمومی، قابل انتقال، اصلی و کلیدی در بسیاری موارد به صورت مترادف به‏کار می‏روند، اما می‏توان وجوه تمایزی را برای آنها قائل شد. در این زمینه، مهارت‌های قابل انتقال و عمومی که در حقیقت معنای یکسانی دارند؛ نسبت به مهارت‌های اصلی یا کلیدی و همچنین مهارت‏های کسب و کار، طیف گسترده‌تری از مهارت‌ها را در بر می‌گیرند و مهارت‌های اصلی یا کلیدی و مهارت‏های کسب و کار نوع خاصی از مهارت‌های عمومی یا قابل انتقال هستند.

کلیدواژه‌ها