شناسایی نقش تعاونی های کشاورزی در تقویت روحیه کارآفرینی کشاورزان شهرستان مهاباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان

2 ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

هدف کلی این پژوهش شناسایی نقش تعاونی‌های کشاورزی در تقویت روحیه کارآفرینی کشاورزان شهرستان مهاباد است. این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل 230 نفر از کشاورزان عضو تعاونی‌های کشاورزی در سطح شهرستان مهاباد است که حجم نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده 111 نفر برآورد شد. به این منظور تعداد 111 پرسشنامه تکثیر و بین افراد نمونه توزیع شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و مصاحبه حضوری بودند. روایی پرسشنامه به تایید اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان رسید. پایایی پرسشنامه در مرحله پیش آزمون برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه بین ۸۵/0 و 90/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS20 استفاده شد. نتایج آزمون مقایسه t تک نمونهای میانگین نشان داد که همه مؤلفههای روحیه کارآفرینی شامل ریسک‌پذیری، کنترل زندگی، خلاقیت، استقلال و اعتمادبه‌نفس در سطح 99 درصد معنادار شدند که این امر نشان‌دهنده تأثیر تعاونی‌های کشاورزی مورد مطالعه در تقویت روحیه کارآفرینی است. همچنین با انجام همبستگی نشان داده شد که کشاورزان با تحصیلات بالاتر؛ نقش و جایگاه تعاونیها را در فعالیتهای کارآفرینانه مؤثر می‌دانند. همچنین نتایج پردازش داده‌ها نشان داد که بین نقش و جایگاه تعاونی در فعالیتهای کارآفرینانه و سابقه عضویت رابطه معنی‌داری موجود ندارد. به منظور مقایسه میانگینها در دو وضعیت موجود و مطلوب، از آزمون t همبسته استفاده شد، بین میانگین نمره‌ دو مؤلفه‌ وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود داشت.

کلیدواژه‌ها