بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران

2 هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌گیری و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد (94/0<>70/0). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین جهت‌گیری یادگیری با عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی معنی‌دار نیست. افزون بر این، اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از طریق جهت‌گیری یادگیری منتقل می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، مدیران و رهبران سازمان می توانند در فرایند بهبود گرایش کارآفرینانه بر مکانیسم یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری تمرکز نمایند و از این طریق عملکرد سازمان را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها