ارائه مدل فرآیندی بومی جهت توسعه کسب و کارهای خانگی در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

کسب و کارهای خانگی یکی از مهم‌ترین بخش‌های کسب و کار هستند که در سال‌های اخیر، مراجع سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف به صورت‌های گوناگون از آن حمایت می‌کنند. در کشور ما نیز در موقعیت خطیر کنونی، پرداختن به موضوع کسب و کارهای خانگی، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است. اهمیت این مساله به ویژه در استان کرمانشاه که از آمار بیکاری بالایی برخوردار است، دو چندان می‌باشد. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف توسعه کسب و کارهای خانگی در استان کرمانشاه، از طریق بررسی اسناد بالادستی کشوری و استانی، منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق نیمه‌ ساختارمند با 12 نفر از خبرگان و کارشناسان این حوزه، یک مدل فرآیندی شش مرحله‌ای را در قالب الگویی بدیع و مبتنی بر نیازهای بازار و محیط کسب و کار ارائه کرده است. در این پژوهش کاربردی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، داده‌های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت میان کدهای مستخرج، ارتباطی شفاف و منطقی برقرار گردید که به تایید جامعه مورد مطالعه نیز رسید. در نهایت نتایج به صورت یک مدل فرایندی بومی ترسیم شد. نتایج این مطالعه می‌تواند مورد استفاده سیاستگذاران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها