آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پژوهش حاضر به‌ روش توصیفی- پیمایشی با هدف آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی استان گلستان در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی انجام گرفته ‌است. جامعه مورد نظر شامل کارشناسان تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان به تعداد 42 نفر بودند که به شیوه تمام‌شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل محتوای پرسشنامه‌ها نشان داد که مهم‌ترین فرصت‌ها شامل "معافیت تعاونی‌ها از مالیات و بیمه"، "تأکید اصول 43 و 44 قانون اساسی بر تعاونی‌ها" و "امکان استفاده از کارشناسان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه در اجرای طرح‌های تعاونی" و مهم‌ترین تهدیدهای تعاونی‌ها شامل "حمایت ضعیف بانک‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از تعاونی‌های توسعه روستایی"، "مشکلات دسترسی به بازار مناسب فروش تولیدات کشاورزی و روستایی" و "عدم وجود تخفیفات بیمه تأمین اجتماعی" هستند. هم‌چنین "فراهم نمودن زمینه‌های مساعد برای تسهیلات اعتباری"، "بسترسازی درجهت مشارکت دادن روستاییان در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی"، "برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به دستیابی نهاده‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی ارزان و مرغوب و تولیدات باکیفیت می‌‌شود." و "پیشگیری از تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص" به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و "عدم وجود کار جمعی و تعاونی در بین اعضا"، "عدم توانایی در تأمین وثیقه مناسب برای اخذ وام"، "عدم بهره‌گیری و استفاده مناسب از فناوری در اداره‌ی امور تعاونی"، به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف شناسایی شدند. نتایج نشان داد آسیب‌شناسی تعاونی‌ها در ناحیه راهبرد تهاجمی قرار دارد که به معنای آن است که با بهره‌گیری از نقاط قوت داخلی درصدد بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی باشیم.

کلیدواژه‌ها


1. آریانپور، ب.، اللهیاری، م.ص.، عابدی، م. 1393 . نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی شرکت ها و
.165-143 :(11) اتحادیه های تعاون روستایی استان گیلان. تعاون و کشاورزی. 3
2. احمدوند، م.، شریفزاده، م. 1388 . امکان پذیری تشکیل انجمنهای آب بران: مطالعه دشت کواراستان فارس. علوم
.1 -14 :(2) ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5
3. احمدپور داریانی، م.، نیک بین، ح.، کریمی، الف. عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکتهای خدمات
.535 -546 :(4) مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. اقتصاد و توسعه کشاورزی یران، 42
4. اکبرپور دباغی، ف. 1388 . بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی شرکتهای تعاونی استان
.111 -141 :( 206 و 207 ) آذربایجان شرقی). تعاون، 20
5. بابایی فینی، الف.، رحمانی، ب.، حضرتی، م. 1392 . تحلیل راهبردهای مؤثر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در
.113-132 :(11) اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. 3
6. بذرافشان، ج.، شاهین، ح. 1389 . آسیبشناسی تعاونیهای تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین
25 فروردین، زاهدان. - کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. 27
9 اردیبهشت، دانشگاه صنعتی - 7. چیت ساز، ح. 1383 . آسیبشناسی سازمان . ی هفتمین همایش حمل و نقل ریلی. 10
شریف.
8. حاجی هاشمی، ز.، موحدی، ر.، سعدی، ح. الف. نقش تعاونیهای کشاورزی در توسعه و ترویج کارآفرینی. نشریه
.1 -16 :(4) کارآفرینی در کشاورزی، 2
9. حسینی، س.م.، آقا صفری، ح.، کرباسی، ع. 1393 . شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی های تولید
.66 -85 :(10) کشاورزی ایرا . ن تعاون و کشاورزی، 3
10 . حیدری ساربان، و. 1391 . بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان
.151 -165 :(4) پارس آباد). فصلنامه علمی- پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، 4
11 . دنیایی، ح.، یعقوی،ج.، رجایی، ی. 1389 . عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی.
.119-110 :(3) تعاون، 21
12 . رضایی، ر. الف. 1393 . بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونیهای روستایی. نشریه کارآفرینی در
.102 -85 :(1) کشاورزی، 1
13 . رضایی، ر.الف.، حسینی، س.م.، محمدی پایبندی، م. 1393 . شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در
.156-143 :(2) تعاونیهای توسعه روستایی استان زنجا . ن فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 2
14 . زرافشانی، ک.، شرفی، ل.، گراوندی، ش.، ریحانیفر، ب.، مرادی، خ. 1395 . تحلیل راهبردی تشکیل تعاونی
.59 -79 :(1) کارآفرینان کشاورزی در استان کرمانشاه. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3
15 . شعبانعلی فمی، ح.، خانی، ف.، چوبچان، ش.، رستمی، ف. 1387 . تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد
.132-117 :(66) تعاونیهای زنان در ایران. پژوهشهای جغرافیای انسانی، 40
16 . ظریفیان، ش.، بهادری قزلجه. 1393 . تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی خودگردان استان همدان
.174-163 :(1) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 45 .SWOT بر اساس الگوی
17 . عباسی، ر.، رسولزاده، ب.، عباسی، پ. 1388 . عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای استان اردبیل.
.90-71 :(211 ،210) تعاون، 20
18 . عطایی، پ.، ایزدی، ن. 1394 . سازههای تأثیرگذار بر زیاندهی تعاونیهای روستایی (موردمطالعه: تعاونی روستایی
.196 -181 :(1) امیرکبیر استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11
19 . فرزین فر، م. کارآفرینی و تعاون. مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، قسمت دوم، یزد: دانشگاه
.53 - یزد: 84
20 . فرحی، ف.، احسانی فر، نادری، ن.، رضایی، ب. 1393 . بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی. نشریه
.104 -91 :(4) کارآفرینی در کشاورزی 1
21 . کرمی، ش.، آگهی، ح. 1393 . تحلیل عوامل شخصیتی مؤثر بر موفقیت تعاونیهای تولیدی کشاورزی. فصلنامه
.47 -75 :(13) تعاون و کشاورزی، 3
.119-101 :(3) 22 . کریمی،س. 1393 . کارآفرینی روستایی: چالشها و فرصتها. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1
23 . کلاگر، پ.، 1393 . بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی. بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در
.83-61 :(1) توسعه روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1
24 . معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. 1393 . طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی
مستقر در روستا.
25 . مولایی هشتجین، ن. الف.، نعمتپور کپورچال، س.، رضوی ضیابری، س. الف. 1391 . افزایش اثربخشی تعاونی
دهیاریها در توسعه روستاهای گیلان. همایش ملی توسعه روستایی.
26 . وزارت تعاون. 1387 . تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت تعاون و وزارت کشور در خصوص توسعه تعاونیها در
مناطق روستایی شور.
27. Ozdemir, G. 2005. Cooperative shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey.
Journal of Asian Economics, 16: 315-325.
28. Russoa, C., Weatherspoon, D., Peterson, Ch., and Sabbatini, M. 2000. Effects of manager’s
power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives. International Food
and Agribusiness Management Review, 3: 27- 39.
29. Celik, A., Metin I., and Celik, M. 2012. Taking a photo of Turkish fishery sector: a SWOT
analysis. Social and Behavioral Sciences, 58: 1515-1524.
30. Rauch, P. 2007. SWOT analyses and SWOT strategy formulation for forest owner
cooperation in Austria. European Journal of Forest Research, 126: 413- 420.
31. John, L., Adrian, Jr., Thomas wade, G. 2001. Agricultural cooperative managers and the
business environment. Journal of Agribusiness, 19(1): 17-33.