کشاورزی ارگانیک، فرصتی برای کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسنده

هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و همچنین خسارات جبران ناپذیر ناشی از استفاده‌ی بیش ازحد نهاده‌های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست و سلامت بشر، امروزه بیش از پیش نسبت به کشاورزی ارگانیک گرایش به وجود آمده است. کشاورزی ارگانیک می‌تواند باعث بهبود پایداری، حفظ محیط زیست و افزایش سلامت مردم شود. کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کارها کوچک و متوسط در طول چرخه عرضه محصولات ارگانیک از جمله در بخش‌هایی مانند تولید نهاده‌ها و محصولات ارگانیک، فرآوری، بسته‌بندی، توزیع، بازاریابی و عرضه و فروش آنها، می‌تواند فرصت‌های شغلی متعددی برای جوانان و زنان روستایی، کشاورزان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی ایجاد نماید و از این طریق به توسعه روستایی و کشاورزی کمک کند. ولیکن جهت ارتقا و توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور، پیش و بیش از هر اقدامی باید فرهنگ‌سازی و ترویج و آموزش کشاورزی ارگانیک مد نظر قرار گیرد و شرایط لازم و محیط مناسب برای آن فراهم شود. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، به بررسی مفهوم و اهمیت کشاورزی ارگانیک می‌پردازد، کارآفرینی کشاورزی را توضیح می‌دهد و در نهایت به تشریح نقش کشاورزی ارگانیک در ایجاد فرصت‌های کسب و کار و اشتغال می‌پردازد و پیشنهادهایی در این زمینه ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1. داوری، م.ر.، سلطانی، ع. و فراهانی، ح. ( 1390 ). ظرفیت های کارآفرینی کشاورزی زیستی ارگانیک در ایران.
همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 2 و 3 آذر ماه، دانشگاه تربیت مدرس،
تهران.
2. رکن الدین افتخاری، ع.، سجاسی قیداری، ح. و رضوی، س.ح. ( 1389 ). راهبردهای توسعۀ کارآفرینی کشاورزی در
.1-29 :(3) مناطق روستایی: مطالعۀ موردی روستاهای شهرستان خدابنده. فصلنامه روستا و توسعه، 13
3. زوله، م. ( 1390 ). توسعه توریسم روستایی رویکردی نوین در جهت ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، همایش ملی
اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
4. سپه پناه، مرجان و موحدی، رضا ( 1394 ). کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی،
.19-36 :(1)2
5. شعبانعلی فمی، ح.، قاسمی، ج. و محمدزاده نصرآبادی، م. ( 1387 )، نظام های کشاورزی پایدار (مروری بر
رویکردهای غالب). مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، تهران.
6. عابدی پریجانی، ع.، رنجکش، م. و کاظمی، م. ( 1392 ). بررسی نقش کشاورزی ارگانیک در توسعه گردشگری
روستایی. اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار. دانشگاه گیلان، رشت.
7. کاظمی، م.، زاهدی، س. و ملایی امامزاده، ث. ( 1393 ). بررسی تأثیر کارآفرینی در کشاورزی ارگانیک بروی
کیفیت مواد غذایی سالم (مطالعه موردی در استان کرمان). نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در
سلامت غذا.
8. کرمی، ش. و آگهی، ح. ( 1394 ). تحلیلی بر رویکردها و مدل های توسعه کارآفرینی، در توسعه کارآفرینی
.81-104 :(2) کشاورزی. شریه کارآفرینی در کشاورزی، 2
9. کریمی، س ( 1394 ). اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی.
.371-390 :(8) نشریه توسعه کارآفرینی، 2
10 . کلاگر، پ. و آقائی، م. ( 1393 ). بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی. نشریه کارآفرینی در
.83-61 :(1) کشاورزی، 1
11 . موحدی، ر.، حیدری ترزاک، خ.، سامیان، م. ( 1393 ). آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی.
.33-48 :(4) نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1
12 . نوروزی، ع. و شهبازی، الف. ( 1389 ). نقش ترویج در توسعۀ کشاورزی ا ر گ ا ن ی ک (زیستی) در روستاهای کشور.
.1-22 :(2) توسعه روستایی، 2
13 . نصر اصفهانی، ا. و میرفندرسکی، س. ( 1384 )، بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان، وزارت
جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
14 . پاپ زن، ع.ح. و شیری، ن. ( 1391 ). بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک. فصلنامه اقتصاد فضا و
.113 -126 :(1) توسعه روستایی، 1
15 . هاشمی نژاد، آ. و رضوانفر، ا. ( 1389 ). بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان
محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه. مجموعه مقالات اولین کنگره چالش های کود در ایران: نیم
قرن مصرف کود، 10 و 12 اسفند ماه، دانشگاه تهران، تهران.
16 . خالدی، م. و امجدی، الف. ( 1390 ). بررسی انگیزه ها و موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک: درس هایی از تجربه
سایر کشورها.، مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان، 15 و 16 تیرماه، دانشگاه
بوعلی سینا، همدان.
17. Arabska, E. 2013. Sustainable rural development through organic production encouragement
in state and local strategies in Bulgaria. 4th International Conference of Economic Sciences
Quality of Life, Sustainability and Locality; 9– 10 May 2013, Kaposvár University, Hungary,
Pp: 518–527.
18. Edwardson, W., and Santacoloma, P. 2013. Organic supply chains for small farmer income
generation in developing countries Case studies in India, Thailand, Brazil, Hungary and
Africa. Rome, FAO.
19. Hall, J.K., Daneke, G.A., and Lenox, M.J. 2010. Sustainable Development and
Entrepreneurship: Past Contributions and Future Directions. Journal of Business Venturing,
25(5): 439-448.
20. IFAD. 2005. Organic agriculture and poverty reduction in Asia: China and India focus.
Thematic evaluation. Report 1664. Rome, International Fund for Agricultural Development.
21. IFOAM, 2008. Definition of Organic Agriculture. Retrieved 4 August 2016, from http://
www.ifoam.org/growing_organic/definitions/doa/index.html.
22. Lampkin, N.H. et al. eds 1999. The policy and regulatory environment for organic farming
in Europe, Organic farming in Europe. Economics and policy Volume 1 (Stuttgart:
University of Hohenheim, Department of Farm Economics)
23. Leifeld, J. 2012. How sustainable is organic farming? Agriculture, Ecosystems &
Environment, 150: 121-122.
24. McElwee, G. 2008. Taxonomy of entrepreneurial farmers. International Journal of
Entrepreneurship and Small Business, 6(3): 465-478.
25. Roth, D.F. 2012. The elusive and expensive green job. Journal of Energy Economics, 34:
43–52.
26. Sanyang, S.E., and Huang, W.-C. 2008. Green cooperatives: A strategic approach
developing women’s entrepreneurship in the Asian and Pacific region. World Journal of
Agricultural Sciences, 4(6): 674-683.
27. UNEP-UNCTAD, 2008. Best Practices for Organic Policy. What developing country
governments can do to promote the organic agriculture sector. Capacity Building Task
Force on Trade, Environment and Development. New York and Geneva, United Nations.
28. USDA. 2015. National Organic Program standards. Available online:
www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards (accessed on 28 July 2016)
29. Willer, H., and Lernoud, J. 2016. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging
Trends 2016. FiBL-IFOAM Report. Bonn: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick,
and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Retrieved 4 January
2017, from https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-world-2016. pdf