بررسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: تولید و پرورش توت فرنگی در شهرستان رامیان، استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی زنجیره تأمین نهاده‌های مصرفی در تولید و عرضه توت‌فرنگی در شهرستان رامیان است. این تحقیق به صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی؛ جمع‌آوری داده‌ها با تکیه بر مصاحبه کیفی نیمه‌ساختارمند و مشاهده مستقیم انجام شد. نمونه نمایا با حجم (تعداد: 55) متشکل از مشارکت‌کنندگان: کشاورزان توت‌فرنگی‌کار، فروشندگان و تأمین‌کنندگان نهاده‌ها در منطقه با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده با شیوه نگاشت ذهنی و روایتگری تحلیل شد. بررسی زنجیره تأمین نهاده‌ها توت فرنگی نشان داد که تأمین نهاده‌ها متفاوت است. یافته‌ها نشان داد که بخش کشاورزی شهرستان رامیان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و شرایط آب و هوایی کوهستانی در زمینه کشت توت فرنگی موفق عمل نموده است. توسعه زنجیره توت‌فرنگی با برگزاری جشنواره‌های محلی در فصل برداشت، ایجاد بازارچه‌های محلی و بازارچه‌های فروش کنار جاده‌ای، فرآوری و تولید محصولات جانبی توت‌فرنگی (مربا، ژله، مارمالاد) توأم با توسعه برند منطقه‌ای ممکن است.

کلیدواژه‌ها


1. توحیدلو، ق.، سوری، م.، قره خانی، غ. و حکمتی، ج. 1388 . کشت ارگانیک توت فرنگی. نشر علم کشاورزی ایران.
:( 2. حیدری، خ. 1387 . بهرهوری کل عوامل تولید گندم در استان مرکزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ( 28
.157-137
1-7 :(14) 3. حیدری قرهبلاغ، ه. 1388 . شناسایی و عارضهیابی مدیریت زنجیره تأمین. فصلنامه مدیریت، 6
4. خالدی، م، و امجدی، ا. 1387 . اهمیت و کاربرد مدیریت زنجیره عرضه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن.
مقاله ارائه شده به هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، 14 و 15 بهمن ماه، تهران، کرج.
5. زندحسامی، خ، و ساوجی، آ. 1391 . مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،
.37-44 :9
6. قلیپور سلیمانی، ع.، شاهرودی، ک. و سلیمی، ا. ( 1389 ). عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی (تأثیر عوامل
مکانیابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات ساخت و تولید). فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم
.1 -10 :(14) انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 5
7. لطیفی، س.، سعدی، ح.، شعبانعلی فمی، ح. و مشرف، م. 1392 . تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی تعاونی های فرش
.117 -139 : دستباف روستایی استان همدا . ن نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهاردهم، 32
8.Beamon, B.M. 1999. Measuring supply chain performance. International journal of operations
and production management, 19(3): 275-292.
9.Chopra, S., and Mendl, P. 2001. Supply chain management. Upper Saddle River, NJ, Prentice-
Hall, Inc, 33-37.
10.Colin, M., Galindo, R., and Hernández, O. 2015. Information and communication technology
as a key strategy for efficient supply chain management in manufacturing SMEs. Procedia
Computer Science, 55: 833-842.
11.Ferreira, M.D., Sargent, S.A., Brecht, J.K., and Chandler, C.K. 2008. Strawberry fruit
resistance to simulated handling. Scientia Agricola, 65(5): 490-495.
12. Getachew, D.W., Zemedu, L., and Wassie, A. 2016. Mushroom value chain analysis in
Addis Ababa, Ethiopia. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(8):
130-140.
13.Kaynak, H., and Hartley, J.L. 2008. A replication and extension of quality management into
the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4): 468-489.
14.Miller, C. 2012. Agricultural value chain finance strategy and design. IFAD (International
Fund for Agricultural Development) Available at: www.ifad.org.
15.Roekel, J. 2008. Agri-food value chain development and future prospects. Paper presented at
training Course on Supply chain Management for agribusiness enterprises, Bangkok,
Thailand.
16.Tripathy, S., Aich, S., Chakraborty, A., and Lee, G.M. 2016. Information technology is an
enabling factor affecting supply chain performance in Indian SMEs: A structural equation
modelling approach. Journal of Modelling in Management, 11(1): 269-287.
17.Wiengarten, F., Humphreys, P., Gimenez, C., and McIvor, R. 2016. Risk, risk management
practices, and the success of supply chain integration. International Journal of Production
Economics, 171: 361-370.