ارزیابی کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

کیفیت خدمات آموزشی با بررسی شکاف بین انتظارات (وضعیت مطلوب) و ادراکات (وضعیت موجود) دانشجویان تعیین می‌شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی در دانشکده کشاورزی کرمانشاه چگونه است؟ تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه می‌یاشد که واحد کارآفرینی را به عنوان یکی از دروس اختیاری خود انتخاب کرده‌اند که تعداد آنها 104 نفر می‌باشد که از این بین 82 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ استاندارد سرکوال مشتمل بر 22 جفت سؤال به منظور سنجش میانگین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است و به منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های مرتبط با کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در این پژوهش میانگین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب محاسبه و سپس با مقایسه این دو مقدار میزان شکاف کیفیت خدمات آموزشی تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین شکاف کیفیت به ترتیب در بعد ضمانت و تضمین (1/902-)، پاسخگویی (1/685-)، همدلی (1/064-)، اطمینان (0/840-) و کمترین شکاف نیز در بعد فیزیکی (0/564-) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1. احمدخانی، ا.، علیمردانی پ.، واعظی، م. 1389 . ارزیابی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان
.http://peykemaharat.ir رشته های مختلف آموزشکده فنی و حرفه ای سما زنجان. قابل دسترس در
2. آربونی، ف.، شغلی، ع.، بدری پشته، ص.، مهاجری، م. 1387 . بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات خدمات
آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 5
.17-25 :(1)
3. آقا ملایی، ت.، زارع، ش.، عابدینی، ص. 1385 . شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه
.78 -85 :(2) علوم پزشکی هرمزگان. مجله مرکز مطالعات و توسعهی آموزش پزشکی، 3
4. بازرگان، ع. 1374 . ارزیابی درون دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عال . ی فصلنامه پژوهش و
.49 -70 :(3-4) برنامهریزی در آموزش عالی، 3
5. بازرگان، ع. 1380 . ارزشیابی آموزش . ی تهران، انتشارات سمت.
6. بازرگان، ع.، اسحاقی، ف. 1387 . تحلیل فرایند هدفگذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروههای آموزشی
.57 -72 :(9) دانشگاهی. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 5
7. بازرگان، ع.، فتح آبادی، ج.، عین الهی، ب. 1379 . رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه-
:(30) های آموزشی در دانشگاههای علوم پزشک . ی مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره جدید، 5
.1-26
8. بهرامی، آ.، یادگار زاده، غ.ر.، پرند، ک. 1386 . تعیین خط مشیها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروههای
.49 -84 :(44) آموزشی: رویکردی بر اساس پویایی سیستم. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 5
9. پرداختچی، م.ح. 1375 . نقش نظارت و راهنمایی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش عموم . ی فصلنامه تعلیم و
.1-27 :(3) تربیت، 12
10 . پزشکی راد، غ.ر.، محتشم، ح.ر. 1382 . ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی.
.24-36 :(3) فصلنامه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، 9
11 . جورابچی، ز. 1381 . بررسی آموزش بالینی رشته مامایی در ابعاد برنامهریزی، کیفیت و کمیت از دیدگاه مربیان و
.32-45 :(1) دانشجویان مامایی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 2
12 . راجرز، د.، هرش اس، ر. 1370 . اقتصاد و آموزش و پرور . ش ترجمه سید ابوالقاسم حسینیون، مشهد، معاونت
فرهنگی آستان قدس رضوی.
13 . زوار، ت.، بهرنگی، م.ر.، عسگریان، م. 1386 . ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور استانهای
.67 -90 :(46) آذربایجان شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 5
14 . زیویار، ف.، ضیایی، م. ص.، نرگسیان، جواد. 1391 . بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل
.173 -186 :(3) سروکوآ . ل فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2
15 . طالب لو، ب. 1384 . بررسی وضعیت کیفیت آموزشی دورههای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی.
16 . فراستخواه، م. 1385 . تدوین و ارائه الگویی جهت ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزش عالی در ایران بر اساس
تجارب جهانی و ایران. پایاننامه دکتری آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
17 . قورچیان، ن.ق. 1383 . دایره المعارف آموزش عالی. جلد 1، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
18 . کبریایی، ع.، رودباری، م. 1384 . شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان
.53 -61 :(1) از وضعیت موجود و مطلو . ب آموزش در علوم پزشکی، 5
:(117) 19 . کیامنش، ع.ر. 1370 . ارزشیابی آموزشی چه هست و چه نیست؟. نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران، 3
.49 -136
20 . کیذوری، ا.ح.، حسینی، م.ع.، فلاحی خشکناب، م. 1387 . تأثیر ارزشیابی درونی بر ارتقای کیفیت آموزشی و
.9 -115 :(8) پژوهشی. پژوهش پرستاری، 3
21 . محمد بیگی دهقی، ا. 1374 . بررسی عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش دورههای ضمن خدمت مراکز آموزش
عالی شهید فارسی از دیدگاه فراگیران و مدرسا . ن پایاننامه کارشناسی ارشد برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی
اصفهان.
22 . محمدی، ر. 1384 . ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (مفاهیم، اصول، روشها و معیارها). تهران، سازمان سنجش
آموزش کشور.
23 . مهابادی، ع.ر. 1387 . توسعه چیست؟. نشریه پیام آزادی.
24. Al- Hawaj, A.Y., and Elali, W. 2008. Higher Education In The Twenty–First Century: Issues
and Challenges. Proceeding of the International Conference, Ahlia University, Taylor and
Francis Group, London, UK.
25. Cheng, Y.C. 2009. Paradigm Shift in Quality Improvement in Education: Three Waves for
the Future, Available in: http://home.ied.edu.hk/yccheng/doc/speeches/12-15jun 01.pd
26. Chin, K., and Pun, K. 2002. A Proposed Framework for Implementation TQM In Chinese
Organizations. International Journal of Quality and Reliability Management, 19: 94- 272.
27. Chua, C. (2004). Perception of Quality in Higher Education. Australia: AUQA Occasional
Publication.
28. Dejager, H.J., and Nieuwenhuis, F.J. 2005. Linkages Between Total Quality Management
and the Outcomes-Based Approach in an Education Environment. Quality in Higher
Education, 11(3): 251-260.
29. Dubois, P. 2001. Evaluation and Self -Evaluation of Universities in Europe. University of
Paris, France.
30. Fitri, H., Ilias, A.H., Rahide, A.R., Razak, M.Z. 2008. Service Quality and Student
Satisfication: A Case Study at Private Higher Education Institutions. International Business
Research, 3(15): 75-163.
31. Karydis, A., Komboli, M., and Panis, V. 2001. Expectations and Perception of Greek
Patients Regarding the Quality of Dental Health Care. International Journal for Quality in
Health Care, 3(13): 16-409.
32. Matlay, H. 2008. The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes.
journal of small Business and enterprise, 2(15): 382-396.
33. Parasuraman, A., Ziethaml, V.A., and Berry, L.L. 1988. SERVQUAL: A MultipleItem Scale
for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1): 12-40.
34. Sahney, S.D., Banwet, K., and Karunes, S. 2004. Conceptualizing Total Quality
Management in Higher Education. The TQM Magazine, 16(2): 145-159.
35. Windham, D.M., and Chapman, D.W. 2003. The Evaluation of Educational Efficiency:
Constraints, Issues, and Policies. GreenbWich, CT: JAI Press.