راهبردهای کارآفرینانه: مفهوم پردازی و ارائه تعریف جدید

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی در علم اقتصاد با تعریف شومپیتر از کسب و کارهای غیر‌کارآفرینانه متمایز شده است، اما در حوزه راهبردهای کارآفرینانه، ضمن اینکه تعریف جامع و کاملی ارائه نشده، راهبردهای کارآفرینانه غالبا از راهبردهای غیرکارآفرینانه متمایز نمی‌شوند. در این حوزه تعاریف مبهم، غیر‌عملیاتی و کلی هستند. پژوهش حاضر از طریق بررسی تعاریف ارائه شده برای راهبرد کارآفرینانه و تحلیل آنها و همچنین بررسی تحقیق به عمل آمده از شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در حوزه‌های مختلف از جمله راهبردهای صنایع غذایی، تعریف جدیدی پیشنهاد داده و مرزهای بین راهبردهای کارآفرینانه و غیرکارآفرینانه را مشخص کرده است. برای این منظور، راهبردهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این راهبرد‌ها در دو دسته طبقه‌بندی شدند و در نهایت راهبردهای کارآفرینانه به صورت: آن دسته از اقداماتی که برای ایجاد (خلق) و یا حفظ رانت کارآفرینانه (شومپیتری) طراحی و انجام می‌پذیرند، تعریف و پیشنهاد شده است. در ادامه علاوه بر مقایسه تعریف ارائه شده با تعاریف قبلی، عواملی که راهبردهای کارآفرینانه را به راهبردهای کسب و کار (غیرکارآفرینانه) تبدیل می‌کنند مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند به توسعه مباحث مربوط به راهبردهای کارآفرینانه کمک کرده و در مباحث مربوط به آموزش کارآفرینی و همچنین کارآفرینی راهبردی مثمر ثمر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


1.Amit, R.H., Brigham, K., and Markman, G.D. 2000. Entrepreneurial Management as
Strategy, [w:] Entrepreneurship as Strategy. Competing on the Entrepreneurial Edge, GD
Meyer, KA Heppard (red.).
2.Asadi Sisakht, K., Jalili Orumieh, S., and Talebi, K. 2014. Identification and Analysis of
Entrepreneurial Strategies preserving Schumpeterian Rent. Journal of Entrepreneurship,
Business and Economics, 2(1): 41–63.
3.Barney, J.B. 2002. Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2nd edition. Upper Saddle
River, NJ: Pearson Education, Inc.
4.Cooper, A.C., Markman, G.D., and Niss, G. 2000. The evolution of the field of
entrepreneurship. In G.D. Meyer and K.A. Heppard (Eds.), Entrepreneurship as Strategy (pp.
115–133). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5.Darroch, J., Miles, M.P., and Paul, C.W. 2005. Corporate venturing and the rent cycle.
Technovation, 25(12): 1437-1442.
6.Drucker, P.F., and Wilson, G. 2001. The Essential Drucker (Vol. 81). Oxford: Butterworth-
Heinemann.
7.Hitt, M.A., Ireland, R.D., Sirmon, D.G., and Trahms, C.A. 2011. Strategic entrepreneurship:
Creating value for individuals, organizations, and society. Academy of Management
Perspectives. 25(2): 57–75.
8.Lewin, P., and Phelan, S.E. 2002. Rent and resources: A market process perspective. In N.J.
Foss and P.G. Klein, (Eds.), Entrepreneurship and the firm: Austrian perspectives on
economic organization: 221-247. Cheltenham: Edward Elgar.
9.McGrath, R.G., and MacMillan, I.C. 2000. The entrepreneurial mindset: Strategies for
continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Vol. 284). Harvard Business
Press.
10.Mintzberg, H., and Waters, J.A. 1982. Tracking strategy in an entrepreneurial firm Academy
of management Journal, 25(3): 465-499.
11.Miller, D., and Friesen, P.H. 1978. Archetypes of strategy formulation. Management science,
24(9): 921-933.
12.Morris, M.H., Kuratko, D.F., and Covin, J.G. 2010. Corporate entrepreneurship and
innovation. US: Cengage Learning.
13.Peteraf, M.A. 1993. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view.
Strategic Management Journal, 14(3): 179-191.
14. Rumelt, R.P., and Teece, D.J. 1987. The competitive challenge: Strategies for industrial
innovation and renewal. Theory, Strategy, and Entrepreneurship. Ballinger, Cambridge, MA,
137-158.
15.Schumpeter, J.A. 1934. The theory of economic development: An inquiry into profits,
capital, credit, interest, and the business cycle (Vol. 55). Transaction publishers.
16.Shane, S.A. 2003. A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus.
Edward Elgar Publishing.
17.Sonfield, M.C., and Lussier, R.N. 1997. The entrepreneurial strategy matrix: A model for
new and ongoing ventures. Business Horizons, 40(3): 73-77.