عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت‌های تخصصی کشاورزی تحت پوشش پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

چکیده

با توجه به اهمیت رقابت بازار و سرعت تغییر و تحولات آن، گرایش به توسعه محصول جدید در سازمان‌ها و شرکت‌ها ضرورت می‌یابد. توسعه محصولات جدید به‌ویژه در عرصه کشاورزی می‌تواند به هدفمندتر شدن تولید محصول بیانجامد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مهم و اثرگذار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت‌های کشاورزی- محور تحت پوشش پارک علم و فناوری مازندران و مراکز رشد انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده‌ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، دست‌اندرکاران 55 شرکت فعال تخصصی کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری استان و مراکز رشد بودند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن با بهره‌گیری از نظر اصلاحی صاحب‌نظران و خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب تتای ترتیبی تأیید گردید. با هدف رتبه‌بندی پارامترها از طریق آزمون فریدمن، عواملی مانند توجه به خواسته‌ها، سلایق و نیازمندی‌های مشتریان در طراحی و تولید محصول جدید، تعیین اهداف مشخص برای توسعه محصول جدید، دیدگاه بلند‌مدت در فرآیند توسعه محصول جدید، پشتیبانی فنی از فرایند توسعه محصول جدید و تولید محصول غیر‌قابل تقلید، کمیاب، ارزشمند و غیر‌قابل جایگزین، به ترتیب به عنوان مؤثرترین متغیرها تشخیص داده شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها را در هفت عامل مدیریت و برنامه‌ریزی، بازاریابی، علم‌ و فناوری، پشتیبانی از محصول، محصول‌محوری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع و آموزش دسته‌بندی کرد که در مجموع 71/76 درصد از کل متغیرهای موفقیت توسعه محصول جدید را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


1.راهنمای عملی بهبود عملکر. د مولف: بارکلی، ی.، دان، :( NPD) 1. ابراهیمی، ع.، مهدیه، ا. 1385 . توسعه محصولات جدید
ز. و هولروید، ف.، انتشارات همای دانش.
2. سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. 1394 . روش های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگه، چاپ بیست و هشتم.
3. علی احمدی، ع.، فکری، ر.، فتحیان، م. 1388 . تعیین عوامل مؤثر بر چابک سازی فرآیند توسعه محصول جدید.
.34-42 : مجله مدیریت فردا، 21
4. کوچکی، ع.، حسینی، م. ، هاشمی دزفولی، ا. 1388 . کشاورزی پایدار. مؤلف: ادواردز، ک. آ.، چاپ هفتم، انتشارات
جهاد دانشگاهی مشهد.
5. مانیان، ا.، اصغری زاده، ع.، دهقان بنادکی، م. 1390 . نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید
.133 -150 : صنعت نرم افزار استان یز . د مجله مدیریت فناوری اطلاعات، 8 SME پژوهش پیرامون شرکت های
6. ممقانی، ع.، سرمدسعیدی، س.، کاباران قدیم، م. 1390 . شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر در توسعه
فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، .AHP محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد
.167-194 :20
7. طالبی، ک.، سلیمی ترکمانی، م.، زارع، ه. 1389 . شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در توسعه
محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری تهرا . ن اقتصاد و تجارت
.83-100 : نوین، 19 و 20
8. طالعی فر، ر.، حاتمی نسب، س.ح. 1390 . بررسی چالش های توسعه محصول جدید در بنگاه های کوچک و متوسط
.33-44 : (مطالعه موردی: صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس). رشد فناوری، 27
9. Abor, J., and Quartey, P. 2010. Issues in SME Development in Ghana and South Africa.
International Research Journal of Finance and Economics, 39: 218-228.
10. Adler, T.R., Pittz, T.G., and Meredith, J. 2016. An analysis of risk sharing in strategic
R&D and new product development projects. International Journal of Project
Management, 34(6): 914-922.
11. Ale Ebrahim, N., Ahmed, S., and Taha, Z. 2010. Critical factors for new product
developments in SMEs virtual team. African Journal of Business Management, 4(11): 2247-
2257.
12. Azzone, G., Bertele, U., and Masella, C. 1993. Strategic investment in new product
development. Management Decision, 31(5): 44-51.
13. Bhuiyan, N. 2011. A Framework for successful new product development. 2011, 4(4): 746-
771.
14. Capatina, G., and Draghescu, F. 2015. Success Factors of New Product Launch: The Case of
iPhone Launch. International Journal of Economics and Finance, 60: 61-70.
15. Castellion, G., and Markham, S.K. 2013. Perspective: New Product Failure Rates: Influence
of Argumentum ad Populum and Self-Interest. Journal of Product Innovation Management,
30(5): 976-979.
16. Cooper, R.G. 1990. Stage-gate systems: A new tool for managing new products. Business
Horizons, 33(3): 44-54.
17. Durmuşoğlu, S.S., and Barczak, G. 2011. The use of information technology tools in new
product development phases: Analysis of effects on new product innovativeness, quality, and
market performance. Industrial Marketing Management, 40(2): 321-330.
18. Ernst, H., Hoyer, W.D., and Rübsaamen, C. 2010. Sales, Marketing, and Research-and-
Development Cooperation Across New Product Development Stages: Implications for
Success. Journal of Marketing, 74(5): 80-92.
19. Falvey, R.E., Foster, N., and Memedovic, O. 2006. The role of intellectual property rights in
technology transfer and economic growth. in: The Role of Intellectual Property Rights in
Technology Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence, (Ed.) N.F. Rod Falvey.
(UNIDO Working Paper). Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
20. Felekoglu, B., and Moultrie, J. 2014. Top Management Involvement in New Product
Development: A Review and Synthesis. Journal of Product Innovation Management, 31(1):
159-175.
21. Goffin, K., and Koners, U. 2011. Tacit Knowledge, Lessons Learnt, and New Product
Development. Journal of Product Innovation Management, 28(2): 300-318.
22. Hoyer, W.D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., and Singh, S.S. 2010. Consumer
Cocreation in New Product Development. Journal of Service Research, 13(3): 283-296.
23. Hsu, Y.-H., and Fang, W. 2009. Intellectual capital and new product development
performance: The mediating role of organizational learning capability. Technological
Forecasting and Social Change, 76(5): 664-677.
24. Ismail, K., Leow, Y.R., Yong, C.Y., Abdul-Majid, I., and Thwala, W.D. 2012. Critical
success factors of new product development in technology based firms: A case study. African
Journal of Business Management, 6: 9442-9451.
25. Jabar, J., Soosay, C., and Santa, R. 2011. Organisational learning as an antecedent of
technology transfer and new product development. Journal of Manufacturing Technology
Management, 22(1): 25-45.
26. Liu, J., Chen, J., and Yi, T. 2015. Innovation Performance in New Product Development
Teams in China's Technology Ventures: The Role of Behavioral Integration Dimensions and
Collective Efficacy. Journal of Product Innovation Management, 32(1): 29-44.
27. Malecki, E.J. 1997. Technology and Economic Development: The Dynamics of Local,
Regional, and National competitiveness. Harlow: Longman.
28. Maravelias, C.T., and Grossmann, I.E. 2001. Simultaneous Planning for New Product
Development and Batch Manufacturing Facilities. Industrial & Engineering Chemistry
Research, 40(26): 6147-6164.
29. Marsili, O., and Salter, A. 2006. The Dark Matter of Innovation: Design and Innovative
Performance in Dutch Manufacturing. Technology Analysis and Strategic Management,
18(5): 515-534.
30. McNally, R.C., Akdeniz, M.B., and Calantone, R.J. 2011. New Product Development
Processes and New Product Profitability: Exploring the Mediating Role of Speed to Market
and Product Quality. Journal of Product Innovation Management, 28(s1): 63-77.
31. Pham, N.D. 2010. The Impact of Innovation and the Role of Intellectual Property Rights on
U.S. Productivity, Competitiveness, Jobs, Wages, and Exports, NDP Consulting. Washington
DC.
32. Samuel Sale, R., Mesak, H.I., and Inman, R.A. 2017. A dynamic marketing-operations
interface model of new product updates. European Journal of Operational Research, 257(1):
233-242.
33. Schmidt, C.W., and Grossmann, I.E. 1996. Optimization Models for the Scheduling of
Testing Tasks in New Product Development. Industrial & Engineering Chemistry Research,
35(10): 3498-3510.
34. Shtub, A. 2016. New Product Development—Experience from Distance Learning and
Simulation-Based Training. Scientific Research, 7: 105-113.
35. Sun, H., and Wing, W.C. 2005. Critical success factors for new product development in the
Hong Kong toy industry. Technovation, 25(3): 293-303.
36. Zhou, L., Wu, W.-p., and Luo, X. 2007. Internationalization and the performance of bornglobal
SMEs: the mediating role of social networks. Journal of International Business
Studies, 38(4): 673-690.