ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانش آموخته; کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار گروه توسعه روستایی و اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

4 استادیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که حیات و بقای سازمان‌ها بستگی به توسعه‌، بهبود و ارتقای کارآفرینی سازمانی در آن‌ها دارد. از طرفی توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی، بدون شک نیازمند ساختار سازمانی متناسب با آن است. تعاون، به عنوان یک ضلع از مثلث اقتصادی کشور عزیزمان، یکی مناسب‌ترین سازمان‌هایی است که می‌تواند زمینه و استلزامات لازم برای توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی را در خود ایجاد نماید. با این اوصاف، بررسی اثر ساختار سازمانی ارگانیک بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها به منظور ارتقا، پویایی و بهبود عملکرد آنها امری ضروری است. لذا مطالعه‌ی مروری حاضر، با هدف بررسی ساختار سازمانی ارگانیک، ساختار مطلوب و مقتضی جهت توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی انجام گرفته است. با بررسی و تحلیل مطالب، می‌توان گفت که ساختار سازمانی متناسب و مقتضی در تعاونی‌های کشاورزی، می تواند در توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی موثر باشد تا از این طریق عملکرد تعاونی‌های کشاورزی پویا و بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


1. احمدپورداریانی، م. 1389 . کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. چاپ نهم، تهران: انتشارات جاجرمی.
2. اعظمی، م.، یعقوبی فراهانی، ا.، موسوی، ع.، پیرمرادی، ا.ح. 1393 . توسعه کارآفرینی تعاونی در تعاونی ها . نشریه
.18-1 :(1) کارآفرینی در کشاورزی، 1
3. آزما، ف.، آقایی، ج. 1388 . رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان
.26-1 :(21) خراسان شمالی. پژوهش نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 6
4. بینائیان، ا.، علی بیگی، ا.ح.، ملک حسینی، ا.، حیدری، ح.، زارعی، ا. 1394 . تحلیل عوامل مؤثر بر توانایی مدیریتی
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرة تعاونی های تولیدی کشاورزی شهرستان هرسین. فصلنامه ی تعاون و
.64-41 :(15) کشاورزی، 4
5. حسن مرادی، ن. 1385 . مدیریت کارآفرینی. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، کرج، چاپ اول.
6. حیدری نژاد، ص.، غفرانی، م.، جلیلوند، ج. 1391 . ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت
.171-159 :(15) بدنی استان سیستان و بلوچستان. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 4
7. خسروی، ا. 1394 . تحلیل موانع توسعه کارآفرینی تعاونی در تعاونی ها: (مورد مطالعه: تعاونی های مرغ داران استان
کرمانشاه). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.
8. خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م. و اکبری، م. 1395 . تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در
.189 -167 :(19) تعاونی های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی. مجله تعاون و کشاورزی، 5
9. دنیایی، ح.، یعقوبی، ج.، و رجایی، ی. 1389 . عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی.
.124-111 :(3) تعاون، 21
10 . رابینز، ا. 1393 . تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی. ترجمه: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران:
انتشارات صفار.
11 . رحیمی فیل آبادی، ف.ا. 1383 . بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در مجتمع اقتصادی کوثر. پایان
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
12 . رضازاده، ح. 1382 . بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: اداراه کل تأمین
اجتماعی تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران.
13 . رضایی، ر.، حسینی، س.م. 1392 . طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های
.57-74 :(4) توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6
14 . رضایی، ر.، قلی فر، ا.، صفا، ل.، کاظمی تربفان، م. 1390 . شناسایی موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت های
.46-27 : خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 14
15 . سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. 1395 . تاریخچه و سیر تکامل تعاون در ایران، قابل
.http://corc.ir/Portal/Home/Default.aspx : دسترس در سایت
16 . شجری، ش.، باریکانی، ا.، امجدی، ا. 1387 . تعیین کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی و عوامل مؤثر بر
.155-141 :(4) کارایی اقتصادی آن ها در استان فارس. مجله اقتصاد کشاورزی، 2
17 . صابونچی، ر.، هادوی، ف.و مظفری، س.ا.ا. 1388 . تبیین ساختار سازمانی تربیت بدنی کشور. نشریه علوم حرکتی
.144-137 :(13) و ورزش، 7
18 . طالب، م. 1391 . اصول و اندیشه های تعاونی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
19 . طلایی، ق. 1390 . الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص های درون سازمانی و اثرگذاری آن بر
.185-203 :(12) کارآفرینی (مطالعه موردی: بنگاه های صنعت نساجی استان یزد). 4
20 . عربیون، ا.، دهقان نجم آبادی، ع.، رضازاده، آ.، زرنگاریان، ی.، ساعدی تپه رشت، ت. 1390 . تأثیر ساختار سازمانی بر
گرایش کارآفرینانه افراد سازمان مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاه تهران (پردیس های مستقر در شهر تهران).
.53 -33 :(58) نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 45
21 . علیمردانی، م.، قهرمانی، م.، ابوالقاسمی، م. 1388 . بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد
.144 -131 :(3) مطالعه دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2
22 . کوزه چیان، ه.، احسانی، م.، سیفی سالدهی، م.ه.، سلیمانی کشایه، س.، رضایی، ش. 1389 . رابطه بین ساختار
:(6) کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمانی تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، 2
.31-5
23 . محمدی پابندی، م.، رضائی، ر. 1391 . کارآفرینی سازمانی: مفاهیم، مدل ها و راهکارها. کنفرانس ملی کارآفرینی و
مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. دانشگاه مازندران.
24 . مدهوشی، م.، آقاجانی، ع.ا.، دهقانی زاده، م. 1386 . بررسی و تبیین مدل بومی موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در
وزارت کشور. اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده، تهران، شرکت اندیشه گران علم و فن
.http://www.civilica.com : آوری کارآفرینی ایرانیان، قابل دسترس در سایت
25 . مقیمی، س.م.، وکیلی، ی.، اکبری، م. 1392 . نظریه های کارآفرینی. چاپ دوم، انتشارات: دانشگاه تهران.
26 . موسوی راد، ط.، فراهانی، ا.، هنری، ح. 1392 . طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با
.66-55 :(21) ابعاد گرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 5
27 . میرابی، ح.ر.، کردلویی، ح.ر.، شیخ حسنی، م. 1389 . اثرپذیری کارآفرینی در سازمان از ساختار سازمانی. نشریه
.119-135 :(8) مدیریت کسب و کار، 2
28 . یدالهی فارسی، ج.، عزیزی زیارت، ا.، خواستار، ح. 1388 . بررسی رابطه بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه
.80-55 :(8) موردی: بانک های خصوصی سطح شهر تهران). نشریه توسعه کارآفرینی، 2
29. Antoncic, B., and Hisrich, R. 2001. Intrapreneurship: Construct refinement and crosscultural
validation. Journal of Business Venturing, 16(1): 495- 527.
30. Chang, S., Lin, R., Chang, F., and Chen, R. 2007. Achieving manufacturing flexibility
through entrepreneurial orientation. Industrial Management and Data Systems, 107(7).
31. Daft, R.L. 1991. Organization Theory and Design, Third Edition: West publishing company.
32. Engelen, A. 2010. Entrepreneurial orientation as a function of national cultural variations in
two countries. Journal of International Management, 16: 354–368
33. Fry, F. 1993. Entrepreneurship: A planning approach. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
34. Heinonen, J., and Korvela, K. 2003. How about measuring entrepreneurship? 33rd
Entrepreneurship, Innovation and Small Business Conference, Milan, Italy, 10-12
September.
35. Hornsby, J.S., Kuratko, D.F., and Zahra. S.A. 2002. Middle managers’ perception of the
internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale.
Journal of Business Venturing, 17: 49–63.
36. Hough, J., and Scheepers, R. 2008. Creating corporate entrepreneurship through strategic
leadership. Journal of Global Strategic Management, 3(1): 17- 25.
37. International Cooperative Alliance. 2017. Available on: http://ica.coop/en/whats-co-op/cooperative-
identity-values-principles.
38. International Labour Organization. 2017. Available on:
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--en/index.htm.
39. Johanson, D., Jastin, B., and Hildebrand, R. 2006. Entrepreneurship education: towards a
discipline-based framework. Journal of Management Development, 25(1): 40-54.
40. Martinez, R.A.M., Zulima, F., Elena, V. 2010. Exploring corporate entrepreneurship in
privatized firms. Journal of World Business, 45: 2–8.
41. Miles, M., Munilla, S., and Darroch, J. 2009. Sustainable corporate entrepreneurship.
Journal of International Entrepreneurship and Management, 5(1): 65- 76.
42. Ortega, E.M.P., Saez, P.Z., and Cortes, E.C. 2010. Can formalization, complexity, and
centralization influence knowledge performance? Journal of Business Research, 63(3): 310-
320.
43. Sadler, R.J. 2000. Corporate entrepreneurship in the public sector: the dance of the
chameleon. Australian Journal of Public Administration, 59(2): 25-43.
44. Scheepers, M., Hough, J., and Bloom. J. 2008. Nurturing the corporate entrepreneurship
capability. Journal of Southern African Business Review, 12(3): 50- 75.