بررسی قابلیت‌ها و فرصت‌های توسعه فن‌آوری ورمی کمپوست در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه می‌تواند با خلق فرصت‌های جدید اشتغال و درآمد، وضع اقتصادی و معیشتی روستاها را بهبود بخشد. یکی از راه های کسب درآمد در مناطق روستایی که موجب تنوع درآمدی در کنار شغل کشاورزی برای روستاییان شده است، تولید ورمی‌کمپوست با استفاده از فضولات دامی و پسماندهای خانگی و کشاورزی می‌باشد. این فناوری از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی حائز اهمیت است. توسعه این فناوری در مناطق روستایی استان می‌تواند نقش به سزایی در معیشت پایدار روستاییان، اشتغالزایی، امنیت غذایی و ... داشته باشد. لذا پژوهش کیفی حاضر، با هدف بررسی قابلیت‌ها و فرصت‌های توسعه فن‌آوری ورمی‌کمپوست در استان کرمانشاه در سال های 92- 1391 انجام شد. افراد مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند به تعداد 21 نفر از 52 نفر جامعه تولیدکنندگان ورمی‌کمپوست انتخاب شدند؛ گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده و مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند جمع‌آوری و در قالب سه رویه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن است که عواملی هم‌چون وجود ظرفیت‌های مناسب تولیدی در درون روستاهای مورد مطالعه، سهولت فرآیند تولید و سود-دهی بالا، قابلیت نگهداری و سهولت حمل و نقل، کاربرد متنوع ورمی‌کمپوست و مشتقات آن در کشاورزی و صنایع، وجود بسترهای مناسب صادراتی درون استانی و برون استانی، اشتغالزایی، ایجاد معیشت و سلامت پایدار از جمله فرصت‌ها و قابلیت‌های توسعه فن‌آوری ورمی‌کمپوست در استان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


.1 ادیب حاج باقری م . ، پرویزی س.، صلصالی م. 1933 . روشهای تحقیق کیفی. انتشارات بشری، چاپ
دوم .
.2 ارباب ع. 1931 . افزایش تولید کود ورمیکمپوست توسط باغداران شهرستان ساوه، سایت خبری ایسنا،
. کد خبر 31111212127
.9 استراووس، ا.، کوربین، ج. 1931 . مبانی پژوهش کیفی )فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. ترجمه
ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
.2 اله دادی، ا.، اکبری، غ.، قهرمانی، ز. 1936 . تولید ورمیکمپوست و فرآوردههای جانبی آن ، انتشارات
دانشگاه تهران ، ص 171
.1 انواری، س. 1931 . توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت ضایعات کشاورزی، خانگی و تولید ورمی
- .92 کمپوست. نشریه کشاورزی و دامپروری، برزگر، 1171 ، صص 92
.6 آخوندی، ا.، هاشمی، س. 1931 . کارآفرینی، ضرورت استراتژیک توسعه پایدار روستایی .ا ولین همایش
ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه : ایران
.7 بابایی ک. 1931 . ورمی کمپوست چیست؟ قابل مشاهده در سایت http://www.agri-dehaghan.ir/Default.aspx?tabID=3180
.3 بازرگان، ع. 1937 . مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متفاوت در علوم رفتاری .
تهران: انتشارات دیدار
.3 پاپزن، ع.، قبادی، پ.، زرافشانی، ک.، گراوندی، ش. 1933 . مشکلات و محدودیت های گردشگری
روستایی با استفاده از نظریه بنیانی )مورد روستای حریر، استان کرمانشاه(. فصلنامه پژوهش های
- .21 12 :)9( روستایی، 1
.11 پرورش، ا.، موحدیان، ا.ه.، حمیدیان، ل. 1932 . بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی
کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان. هفتمین کنفرانس ملی سلامت محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات سلامت شهرکرد.
.11 پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ) 1931 (. دفتر محیط زیست و توسعه پایدار، قابل
مشاهده در سایت: http://organic-kermanshah.blogfa.com / www
.12 خاتون آبادی، س.ا. 1932 . جنبههایی از توسعه پایدار )از اندیشه تا کنش(. انتشارات جهاد دانشگاهی،
دانشگاه صنعتی اصفهان.
.19 خلفی، م.، غنوی، ز.، رضازاده، س. 1932 . مقایسه کیفیت شیمیایی کمپوست و ورمی کمپوست تولید
شده از ضایعات چغندرقند. هفتمین کنفرانس ملی سلامت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد.
.12 دانایی فرد، ح.، الوانی، م.، آذر، ع. 1936 . روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع.
تهران: انتشارات صفار.
.11 روستا ض. 1933 . خواص و فواید ورمیکمپوست . ماهنامه تحلیلی، خبری و آموزشی، شماره 12 . ص
.11
.16 زارع احمد آبادی، ح.، عربشاهی، ش. 1931 . لزامات آموزش کارآفرینی زنان روستایی )مورد: زنان
- .23 71 :)26( روستایی یزد(. دو فصلنامه بانوان شیعه، 3
.17 عربیون، ا.، عبدالله زاده، غ.، شریف زاده، ا.، محسنی، ا. 1933 . شناسایی و الویتبندی شاخصهای تعیین
- .116 71 :)3( کننده کارآفرینی کسب و کارها. نشریه توسعه کارآفرینی، 2
.13 علیدادی، ه.، جائولی، ف.، کمالی، ا.، سلیمانی، س. 1936 . بررسی انتخاب بستر مناسب برای تشکیل
ورمی کمپوست از فضولات دامی. نهمین کنفرانس سلامت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان.
.13 مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی. 1931 . محیط زیست روستا، از سری متون
آموزشی ویژه دهیاران )مدیریت مواد زائد فضای سبز و روستا(، مرکز مطالعات و خدمات تخصصی
شهری و روستایی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
.21 مرکز مطالعات خدمات تخصصی شهری و روستایی. 1931 . محیط زیست روستا. )مدیریت مواد زائد،
فضای سبز روستا و ...(، مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی پژوهشکده علوم
انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی .
.21 مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. 1936 . بررسی طرح بنگاههاى اقتصادى زودبازده و کارآفرین
طرح هجرت )مهارتآموزى روستا(، ماهیت و دستاوردها . گزارش جمهو، ر ضمیمه فصلنامه تخصصی
نامه دولت اسلامی. شماره 21 و 22 ، اسفندماه، تهران.
.22 منافیان، ه.، بروکانلو مادلو، پ.، شعبانعلی فمی، ح. 1933 . تأثیر استفاده از ورمی کمپوست بر سلامت
محصولات کشاورزی و توجیه اقتصادی اشتغالزایی تولید آن در روستاها .ا ولین کنگره چالشهای کود
در ایران: نیم قرن مصرف کود، 11 12 اسفند 1933 ، هتل المپیک. -
.29 مهرداد فر، م. 1976 . تولید و پرورش کرمهای خاکی. نشریه علمی تخصصی کشاورزی. زیتون، شماره -
.79
.22 نجفی ع.، سهرابی م. 1933 . تأثیر مصرف انواع کمپوست بر عملکرد خیار، گوجهفرنگی و سیبزمینی
در مقایسه با کودهای دامی و شیمیایی. قابل دسترسی در: uthd.blogfa.com/post-158.aspx ،
. آخرین دسترسی: 3 بهمن 1931
.21 هاشمی، م.ج.، خلیل ارجمندی، ج. 1931 . آیا کمپوست همان ورمی کمپوست است؟ قابل مشاهده در
سایت http://irvermicompost.blogfa.com .
.26 هنرور، م.، سماوات، س.، داوودی، م.ح.، کریمی، خ. 1931 . امکان تولید ورمیکمپوست و کمپوست از
- .26 19 :)9( ضایعات چغندرقند مصرفی در کارخانه قند . مجله علوم غذایی و تغذیه، 3
.27 یوسفی، ز.، زازولی، م.ح.، عزیزی، م. 1939 . تولید کمپوست از زباله های خانگی به صورت هوازی و
با کمک کرم های خاکی. ششمین کنفرانس سلامت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
28. Almasri, M.N., and Kaluarachchi, J.J. 2005. Multi-criteria decision analysis for the optimal management of nitrate contamination of aquifers. Journal of Rnvironmental Management, 74: 365-81.
29. Card, A.B., Anderson, J.V., and Davis, J.G. 1999. Vermicomposting Horse Manure. Colorado State. University Cooperative Extension.
30. Charmaz, K. 2008. Grounded Theory as an Emergent Method. In Hesse- Biber, Sharlene Nagy and Patricia Leavy (Ed). hand book of emergent method (Pp: 155-172), New York, Division of Guilford publication.
31. Creswell, W.J. 2007. Qualitative inquiry and research design. London, Sage publications.
32. Francisca, K., Millsa, J., and Bonner, A. 2008. Getting to know a stranger- rural nurse, experiences of mentoring: A grounded theory. International Journal of Nursing Studies, 45: 599-607
33. Gellens, V., Boelems, J., and Verstraete, W. 1995. Source sepation, selective collection and in reactor Digestion of Biowaste Netherland. Kluwer Academic Publishers.
34. Harris, G.D., Platt, W.L., and Price, B.C. 1990. Vermicomposting in a rural community. Biocycle. 31(1): 48- 51.
35. Hernandez, J.A., Ramirez, N., and Bracho, B. 1999. Characterization of growth of red worm (Eisenia sp.). under extreme hot weather conditions. Rev. Fac. Agron. (Maracay); 23: 139-147.
36. Hoffman, J.M., and Mehra, S. 1999. Programs management leadership and productivity improvement. International Journal of Quality Management. 2: 221-232.
37. Hosseini, A. 2013. Vermiculture bio-technology: An effective tool for economic and environmental sustainability. African Journal of Environmental Science and Technology. 7(2): 56-60.
38. Jeyabal, A., and Kuppuswamy, G. 2001. Recycling of organic wastes for the production of vermicompost and its response in rice legume cropping system and soil fertility. European Journal of Agronomy. 15(3): 153-170.
39. Laukkanen, M. 2003. Exploring academic entrepreneurship: drivers and tensions of university-based business. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4): 372- 382.
40. Ozores, M.P., and Hampton, T.A. 1998. Composted waste use on florida crops. A. Review. International composting symposium.
41. Sinha, R.K., Heart, S., and Valani, D. 2009. Earthworms Vermicompost: A Powerful Crop Nutrient over the Conventional Compost and Protective Soil Conditioner against the Destructive Chemical Fertilizers for Food Safety and Security. Sci., 5(5): 01-55.
42. Wennekers, A.R.M., and Thurik, A.R. 1999. Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1): 27- 55.