شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیر‌گذار بر حسن شهرت در کسب‌و‌کار تولیدی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه مدیریت دانشگاه پیام نور. ایران

2 دکتری کارآفرینی. مرکز کارآفرینی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌‌های تاثیرگذار بر حسن ‌شهرت به‌منظور بهینه‌سازی تصویر ذهنی سازمانی (شهرت ‌سازمانی) در شرکت رام‌طیور (در‌بال) صورت گرفته است. بر این اساس محققین ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط، مدل 21 شاخصی و 6 بعدی شهرت ‌سازمانی فامبران را به‌عنوان الگوی اولیه تحقیق انتخاب نمودند. در ادامه 12 نفر از کارکنان شرکت رام‌طیور به‌عنوان خبرگان این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب شاخص‌ها ‌و رتبه‌بندی آن‌ها نظر دهند. مستند به ‌نظر خبرگان پنج مولفه چشم‌انداز و رهبری، محصولات و خدمات، مسئولیت اجتماعی، وجهه احساسی، محیط کار به‌عنوان معیارهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و متناسب با نیاز شرکت، تعداد زیر شاخص‌های مناسب به‌عنوان بهترین عوامل در شناسایی حسن‌ شهرت ذکر شد. آن‌گاه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله ‌مراتبی و به کمک نرم ‌افزار اکسل شاخص‌های بالقوه ارزیابی شده و امتیاز نهایی هر یک تعیین شد. بررسی‌ها نشان داد، روندی که برای شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر حسن‌ شهرت ارائه شده است، به مدیریت کمک خواهد کرد تا شناخت نسبتا دقیقی از عملکرد شرکت خود داشته و بتوانند با شناخت دقیق‌تر و علمی‌تر نسبت به عوامل مطرح شده، واحد و سازمان تحت کنترل خود را بهتر مدیریت نمایند و برای رفع نقاط ضعف در عملکرد شرکت، تصمیم‌گیری‌های مناسبی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


1. امیر شاهی، م.، ا.، رجبی پور، ا. 1393 . بررسی اثر متقابل شهرت شرکت و ارزش ویژه فروشگاه های
خرده فروشی بر وفاداری به فروشگاه، (بازیابی شده در تاریخ 3 دی 1395 ). موجود در
http://Marketing Articles. Ir
2. حقیقی کفاش، م.، صحت، س.، اثناعشری، م.، فرهمند ثابت، م. 1393 . تأثیر شهرت سازمانی بر نیات
.30-47 :(6) رفتاری مشتری در بانک اقتصاد نوین، پژوهش نامه مدیریت تحول، 11
3. دانش فر، ز. 1391 . رابطه شهرت سازمانی ناشی از مشتری محوری با رفتارهای شهروندی مشتریان
در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
در انتخاب تأمین کننده با مطالعه موردی AHP و QFD 4. سپهوند، ر. 1392 . استفاده از رویکردهای
.19-30 :(11) شرکت زمزم، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 1
5. طالقانی، غ.، نرگسیان، ع.، غریبی، م.، کوشکی، ع. 1391 . بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با
نگرش های شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو، مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،
.97-114 :(10)1
6. فقیهی پور، ج.، فقیهی پور، س. 1394 . دستنامه شهرت سازمانی، چاپ اول، انتشارات دارالفنون. تهران.
جهت سطح ( ISM) 7. کرباسیان، م.، خبوشانی، ا.، جوانمرد، م.، زنجیرچی، س.، م. 1390 . کاربرد مدل
بندی شاخص های انتخاب تامین کنندگان چابک در رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از روش
.107-134 :(2) فازی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت، 2 TOPSIS-AHP
8. گودرزی، س.، سعیدی، پ. 1392 . بررسی نقش و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ارزش
ویژه برند و شهرت شرکت، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین
کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ. (بازیابی شده در تاریخ 13 بهمن 1395 ). موجود در:
www.civilica.com
9. نجم روشن، س.، نصراللهی، ز.، طباطبایی نسب، س.، م. 1390 . شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی، فصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی،
.75-104 :(6)3
10 . نادری، ع.، نراقی، م. 1376 . روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات
بدر.
11.Albayrak, E., and Erensal, Y.C. 2004. Using analytic hierarchy process (AHP)
to improve human performance. An application of multiple criteria decision
making problem. Journal of Intelligent Manufacturing, 15(1): 491–503.
12.Bromley, D. 2002. Comparing corporate reputations: League tables, quotients,
benchmarks, or case studies? Corporate Reputation Review, 5(1): 35-50.
13.Badri, M.A. 2001. A combined AHP–GP model for quality control systems,
International Journal of Production Economics, 72(1): 27–40.
14.Chan, F.T.S., and Kumar, N. 2007. Global supplier development considering
risk factors using fuzzy extended AHP-based approach, OMEGA, 35(1): 417–
431.
15.Caliskan, E.N., Icke, B.T., and Ayturk, Y. 2011. Corporate Reputation and
Financial Performance: Evidence from Turkey, Department of Business
Administration, Istanbul University, Beyazit Campus, Istanbul, Turkey.
16.Chibuike, R. 2011. Corporate Reputation and Firm Performance: Empirical
Literature Evidence, International Journal of Business and Management, 6(4):
197-206.
17.Fombrun, C.J. 1996. Reputation: Realizing Value from the Corporate Image,
Harvard Business School, Boston, MA.
18.Fombrun, C.J., and Van Riel, C.B.M. 2003. Fame and fortune: How successful
companies build winning reputations, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
19.Fombrun, C., and Shanley, M. 1990. What’s In a Name? Reputation Building
and Corporate Strategy, Academy of Management Journal, 33(2): 233-58.
20.Ha, H., Janda, S., and Park, S. 2008. Role of satisfaction in an integrative model
of brand loyalty, evidence from china and South Korea, International Marketing
Review, 26(2): 198-220.
21.Kunle Adeosun, L., and Ajao Ganiyu, R. 2013. Corporate Reputation as a
Strategic Asset. International Journal of Business and Social Science, 4(2): 220-
225.
22.Kahraman, C., Ruan, D., and Dogan, I. 2003. Fuzzy group decision-making for
facility location selection. Information Sciences, 157(1): 135–153.
23.Leitão, A., Cunhaa, P., Valentea, F., and Marquesa, P. 2013. Roadmap for
business models definition in manufacturing companies. Forty Sixth CIRP
Conference on Manufacturing Systems, Pp: 383-388.
24.Lewis, S. 2001. Measuring corporate reputation, Corporate Communication,
6(1): 31-35.
25.Lange, D., and Lee, P. 2011. Organizational Reputation: A Review, Journal of
Managemen, 37(1): 153-184.
26.Maor, M., and Gilad, SH. 2015. Organizational Reputation, Regulatory Talk
and Strategic Silence, Journal of Public Administration Research and Theory,
25(2): 451-478.
27.Rindova, V.P., and Kotha, S. 2001. Accumulating reputation through strategic
action flows: Lessons from Amazon. com and its competitors in Internet
retailing, Unpublished paper, University of Maryland, College Park.
28.Saaty, T.L. 1996. Decision Making with Dependence and Feedback. Rws
publication, Pittsburgh: PA.