عوامل موثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

نظام‌های تحقیق و توسعه نقش موثری در خلق دانش و فناوری، پیدایش ایده ها و اندیشه های نوآورانه، بازسازی فرایندها و شیوه‌های کاری و فراهم شدن فرصت‌های جدید کارآفرینی و توسعه کسب و کار دارند. بر همین اساس در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، تمایل زیادی به ایجاد و توسعه نظام‌های تحقیق و توسعه به‌وجود آمده است. این موضوع در صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار گرفته و در اکثر واحدهای تولیدی صنایع غذایی بزرگ، واحد تحقیق و توسعه بعنوان یکی از بخش های موثر در فرایند تولید ایجاد شده است. بر مبنای پژوهش‌های انجام شده، موفقیت نظام‌های تحقیق و توسعه مستلزم وجود برخی زیر ساخت‌ها و فراهم بودن مجموعه‌ای از عوامل درون و برون سازمانی است. در مقاله حاضر به بررسی ماهیت و کارکردهای نظام‌های تحقیق و توسعه و تبیین عوامل و شرایط موثر بر کارآمدی این نظام‌ها، به بررسی تأثیر مولفه‌های سازمانی بر موفقیت نظام‌های تحقیق و توسعه در واحدهای صنایع غذایی کشور پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مولفه‌های سازمانی در نظام‌های تحقیق و توسعه، دیدگاه‌های جمعی از مدیران واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نظرات مدیران مورد نظر، عوامل انسانی، شرایط مرتبط با وضعیت ساختار سازمانی و چگونگی فرایندهای سازمانی، تأثیر معناداری بر موفقیت نظام‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنایع غذایی دارند. بر این مبنا پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود وضعیت عوامل مذکور برای دستیابی به سطح بالاتری از اثربخشی در نظام‌های تحقیق و توسعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها