شناسایی نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: کاربرد روش‏شناسی کیو

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری- دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی با استفاده از روش‏شناسی کیو انجام شد. پارادایم حاکم بر پژوهش تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته‏های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که به صورت هدفمند و با تکنیک بحث گروهی متمرکز تعداد 30 نفر از آن‏ها برای مطالعه انتخاب شدند. براساس مصاحبه‏های انجام شده با دانشجویان در قالب گروه‏های بحث متمرکز  تعداد 36 عبارت استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از 36 کارت و یک پاسخ‏نامه (نمودار کیو) در اختیار دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفت که میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن‏ها مشخص نمایند. تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم‏افزار SPSSWin20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی دارای پنج بُعد شامل؛ نگرش تلاش­گر، خلاق، ریسک‏پذیر، مسئولیت­پذیر و مدیرگرا می‏باشد. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای برنامه‏ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی به‏منظور تقویت نگرش‏های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دارد.

کلیدواژه‌ها