ارزیابی محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب‌وکار

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بدیهی است که کارآفرینی و جنبه‌های مشخص آن را می‌توان آموزش داد. اخیراً به علت افزایش دوره‌های آموزشی کارآفرینی، نیاز به تدوین سرفصل‌ و محتوای مورد توافق فراگیران جهت پاسخ به نیازهای یادگیری متقاضیان وجود دارد. هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب ‌و کار است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، که بر مبنای راهبرد پیمایش و به صورت تک مقطعی به انجام رسیده است و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است کلیه افراد شرکت کننده در دوره‌های آموزش مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی وزارت کار در استان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان 176 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دستیابی به نمونه­ها از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. مهارت‌های مورد نیاز متقاضیان در قالب 8 بعد، 31 مولفه و 176 نشانگر مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن بیانگر این است که ابعاد توسعه حرفه­ای، ارتباطات و مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های دیجیتالی، اقتصاد، رفتار/ خصایص کارآفرینی، سواد مالی، فرآیندهای کارآفرینانه، مبانی کسب و کار به ترتیب در اولویت‌های اول تا هشتم قرار داشتند. همچنین مهمترین مولفه‌ها نیز شامل مولفه‌های "رعایت اصول اخلاقی در ارتباطات" و "ارتباطات کارکنان" در قالب بعد "ارتباطات و مهارت‌های بین فردی" و مولفه‌های "برنامه‌ریزی شغلی" و "مهارت‌های کاریابی" در قالب بعد "توسعه حرفه‌ای" بودند. علاوه بر آن نشانگرهای مختلفی نیز به تفکیک هر کدام از مولفه‌ها شناسایی و اولویت‌بندی شدند. برخی پیشنهادها برای بهبود برنامه‌های آموزش کارآفرینی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها