پیشبرد توسعه روستایی از طریق کارآفرینی اجتماعی: آموزه‌های بانک گرامین

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

 بسیاری از مسایل جامعه روستایی دارای ماهیت اجتماعی هستند و از اینرو حل آنها نیازمند راهکارهای اجتماعی نوآورانه است. از این منظر، کارآفرینی اجتماعی می‌تواند به حل مسایل جامعه روستایی، بویژه فقر و نابرابری کمک نماید. کارآفرینی اجتماعی در مناطق روستایی مبین پیگیری مسایل اجتماعی از طریق طرح راهکارهای نوآورانه برای بسیج ایده‌ها، ظرفیت‌ها، منابع و نهادهای اجتماعی مورد نیاز برای گذر اجتماعی متوازن است. کارآفرینان اجتماعی‌ می‌توانند به توسعه یک زیست‌بوم کارآفرینانه و الگوی توسعه کسب‌وکار پایدار در مناطق روستایی مبتنی بر بهره‌برداری از فرصت‌های خاص این مناطق در راستای نیازهای واقعی جوامع روستایی یاری رسانند. جهان تا کنون شاهد تجربه‌های موفقیت‌آمیز متعددی در زمینه کارآفرینی اجتماعی بوده است. بسیاری از این کسب‌وکارهای اجتماعی، موفقیت‌های قابل توجه‌ای را برای توانمندسازی جوامع فقیر محلی داشته‌اند. آگاهی از این تجربه‌ها می‌تواند الهام بخش سیاستگذاران در سیاستگذاری توانمندساز متناسب فقرا و نیز کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی در مناطق محروم باشد. در این مقاله که حاصل یک مطالعه مروری است، مفهوم و مناسبت کارآفرینی اجتماعی برای پیشبرد توسعه جوامع روستایی معرفی شده است و به طور مختصر تجربه بانک گرامین به عنوان یکی از نمونه‌های موفق کارآفرینی اجتماعی در دنیا شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها