نقدی بر مدل های تشخیص فرصت در بخش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

علی­رغم آن­ که کشاورزی، یکی از بخش­های اساسی اقتصاد روستا و کشور به شمار می­رود، اما چیرگی صنعت بر کشاورزی در جهان سوم باعث شده کشاورزی رشد کمتری داشته باشد. این در حالی است که امروزه تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری در این بخش و نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی، لزوم توجه به توسعه کارآفرینی کشاورزی را روز به روز آشکارتر می­نماید. اگر چه، تشخیص فرصت­ از قسمت­های کلیدی تحقیقات کارآفرینی به شمار می­رود و شناخت فرصت­ها باید در مرکز مطالعات کارآفرینی کشاورزی قرار گیرد؛ اما تا کنون آن­ گونه که باید و شاید به چرایی و چگونگی آن پرداخته نشده است. مروری اجمالی در ادبیات فرصت­های کارآفرینی نشان می­دهد که در این حوزه مشکلاتی نظیر دیدگاه­های متفاوت، متضاد و تعاریف مبهم زیادی وجود دارد که همواره در ادبیات کارآفرینی مورد انتقاد بوده است. بنابراین، با توجه به لزوم توجه به موضوع تشخیص فرصت در مطالعات کارآفرینی، پژوهش حاضر با هدف اساسی شناسایی و نقد مهم­ترین الگوها و دیدگاه­های نظری پیرامون تشخیص فرصت و ارائه راهکارهایی به منظور طراحی مدلی مناسب برای تشخیص فرصت در بخش کشاورزی انجام شد. نتایج این مطالعه، می­تواند راهگشای محققان حوزۀ کارآفرینی بوده و به آنان در راستای تدوین مدلی مناسب برای تشخیص فرصت به عنوان قلب فرآیند کارآفرینی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها