میکروکارآفرینی و توانمندسازی زنان روستایی: چالش‌های پیش رو

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

عضو هیأت‌علمی گروه نوآوری و کارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهَش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

فعالیت‌های کارآفرینی زنان روستایی، زمینه‌های کاهش فقر در روستاها را فراهم نموده و گامی بسوی توسعه روستایی می‌باشد. این امر از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش آگاهی، ظرفیت‌سازی، احساس پیشرفت و بهبود توان حل‌مسأله، زنان روستایی را توانمند می‌کند تا در جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند. میکروکارآفرینی، فرصت مناسبی برای ورود زنان روستایی به عرصه کسب و کار است تا در تأمین معیشت خانواده و کاهش فقر روستا کمک نمایند. بهترین حالت میکروکارآفرینی زنان، زمانی است که آنان از روی خلاقیت و با ایده‌های نوآورانه وارد عرصه کسب و کارهای خرد شوند ولی در کشورهای در حال توسعه، زنان ممکن است به طرق مختلف و بدون هدف اولیه، یا از روی اجبار و در مضیقه مالی، وارد عمل شوند. این مقاله به بررسی و تحلیل چالش‌های پیش‌روی زنان در رابطه با میکروکارآفرینی می‌پردازد و چالش‌های مختلفی مانند عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبارات، سرمایه انسانی پائین، مشکلات اجتماعی مانند تبعیض جنسیتی، جامعه مردسالاری، وظایف خانوادگی زن، عدم دسترسی به اطلاعات و فقدان دانش بازار را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها