مروری بر موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات متعدد حاکی از آن است که از جمله راهکارهای مهم توسعه اقتصادی- چه در شهرها و چه در روستاها- ایجاد اشتغال و مهم‌ترین سازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری، افزایش بهره‌وری افراد، منابع و در نهایت افزایش درآمد مردم جامعه می‌شود. اگرچه کارآفرینی تنها راهکار اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست؛ اما قطعاً بهترین و بهره‌ورترین نوع آن است. چنانکه امروزه، نقش کارآفرینی به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی به‌طور گسترده‌ای توسط سیاستگذاران در بسیاری از کشورها- از جمله ایران- به رسمیت شناخته شده است. اما بر سر راه کارآفرینی کارآفرینان در کشور به‌طور عام و در بخش کشاورزی به‌طور خاص موانعی قرار دارد. در این تحقیق ضمن بحث و بررسی در خصوص تاریخچه کارآفرینی، مزایا و منافع کارآفرینی، مفهوم کارآفرینی و کارآفرین، به موضوع موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی به تفضیل پرداخته شد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که مانع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، مانع اقتصادی، مانع پشتیبانی و حمایتی، مانع آموزشی و اطلاع‌رسانی، مانع زیرساختی و مانع فرهنگی عمده‌ترین موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی می‌باشند. در پایان پیشنهادهایی جهت رفع موانع موجود بر سر راه کارآفرینی کارآفرینان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها