بررسی رابطه ارزش های کارآفرینان و درک آنان از موفقیت

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان-دانشکده کشاورزی-گروه توسعه روستایی

2 دانشگاه رازی-دانشکده کشاورزی-گروه ترویج و توسعه روستایی

چکیده

ارزش­های کارآفرینان، یکی از مباحث کلیدی در طراحی برنامه­های توسعه کارآفرینی می­باشند. ارزش­ها جهت­گیری فرد را مشخص می­کنند و ملاک انتخاب و اخذ تصمیم قرار می­گیرند لذا می‌توانند نقش مهمی را در اهداف و اعمال مردم ایفا کنند. از سوی دیگر تا­کنون مطالعات زیادی در رابطه با موفقیت کارآفرینان انجام شده است اما متأسفانه کمتر به تعریف و درک موفقیت از دیدگاه کارآفرینان پرداخته شده است. این در حالیست که موفقیت حوزه وسیعی است که می­تواند ابعاد چند گانه­ای داشته باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ارزش­های کارآفرینان و درک آنان از موفقیت بود. کار گردآوری داده ها با مشارکت 92 نفر از کارآفرینان در سه بخش(صنعت، خدمات و کشاورزی)که در شهرستان کرمانشاه مشغول به فعالیت بودند، انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین ارزش­های کارآفرینان و تعریف آن‌ها از موفقیت رابطه معنی­داری وجود دارد. به‌طوری که کارآفرینانی که به ارزش­های قدرت طلبی، پیشرفت­طلبی و خودمحوری معتقدند، موفقیت خود را با شاخص­های کسب درآمد، رشد و شهرت تعریف می­کنند و به شاخص­های تعادل بین کار و خانواده و مشارکت اجتماعی در موفقیت خود کمتر اهمیت می­دهند. از سوی دیگر، کارآفرینانی که به ارزش­های نیکخواهی و عام گرایی پایبندند، موفقیت خود را با شاخص­های رضایت مشتری، کیفیت تولید و لذت از کار تعریف می­کنند و برای شاخص­های رشد و کسب درآمد اهمیت کمتری قائلند. همچنین، کارآفرینانی که به ارزش هیجان طلبی معتقدند، موفقیت خود را با شاخص نوآوری تعریف می­کنند.

کلیدواژه‌ها