شناسایی مشکلات زنان کارآفرین استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان-دانشکده کشاورزی-گروه توسعه روستایی

2 دانشگاه رازی-دانشکده کشاورزی-گروه ترویج و توسعه روستایی

چکیده

افزایش قابل ملاحظه زنان شاغل واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران است. با وجود این، تجربه اجتماعی حاکی از آن است که تعداد کمی از زنان شاغل کارآفرین هستند. برای ظهور فعالیت‌های کارآفرینانه وجود زمینه‌ها و شرایط‌ فرهنگی اجتماعی مناسب ضروری است. مطالعه مشکلات زنان کارآفرین به شناسایی محدودیت‌های موجود، اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزایش کارآیی فردی و اجتماعی آنان کمک می‌کند. لذا، هدف این مقاله بررسی مشکلات و محدودیت‌هایی است که زنان کارآفرین در روند فعالیت کارآفرینانه خود با آن‌ها روبرو هستند. این مطالعه با بهره­گیری از پارادایم کیفی­و رویکرد گراندد تئوری انجام شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و یادداشت‌برداری استفاده شد. مطالعه با نمونه‌گیری هدفمند شروع و در طی تکامل طبقات، با نمونه‌گیری نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مقایسه‌ای به شیوه استراوس و کوربین استفاده شد. در تحقیق حاضر 15 نفراز زنان کارآفرین استان کرمانشاه که در سه بخش (صنعت، کشاورزی و خدمات) فعالیت می‌کردند، شرکت کردند. نتایج نشان داد که زنان کارآفرین با مشکلات و موانع مالی، بازاریابی، شخصیتی، خانوادگی، فرهنگی و علمی روبرو می‌باشند. عدم دسترسی به سرمایه، عدم اعتماد بانک­ها و سرمایه‌گذاران، عدم دسترسی به بازار، وجود واسطه‌ها و دلال‌ها، فقدان دانش حقوقی، دانش مالی و حسابداری، تضاد نقش‌ها، فشارهای روحی، وجود تبعیض‌ها، وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و ترس از شکست از جمله این مشکلات می‌باشند.

کلیدواژه‌ها