راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

امروزه از کارآفرینی به عنوان یکی از کارآمدترین عوامل مزیت آفرین نام برده شده و توصیه می گردد تا بعنوان یک راهبرد حیاتی مورد توجه و عنایت ویژه ملت‌ها و دولت‌ها واقع گردد؛ لکن جایگاه ایران در حوزه کارآفرینی با توجه به ظرفیت‌های موجود و بر پایه شاخص‌های دهگانه کسب و کار، چندان مطلوب نمی باشد. به نظر می‌رسد کمتر به ظرفیت‌ها و نارسایی‌‌های این بخش و همچنین ضرورت تحول آن در یک نگرش سیستمی توجه شده است. در حالیکه توسعه کارآفرینی در گرو بهره مندی از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کارآفرینانه فارغ از هر گونه تعلقات و گرایشات و به دور از هر گونه قشری‌نگری و جزیره‌ای عمل نمودن و دوری از هرگونه موازی کاری‌ها می باشد. در حقیقت برنامه‌ریزی برای توسعه کارآفرینی، نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه‌های متعددی می باشد که ضرورت بکارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن می کند. اکوسیستم کارآفرینی روش جدیدی برای تفکر و اقدام جهت توسعه کارآفرینی می‌باشد، به طوری که تمام سیستم‌های ضروری در توسعه کارآفرینی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را مورد توجه قرار می دهد. چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که می‌توانند در شش قلمرو اصلی بازار، سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت‌ها و سرمایه انسانی گروه‌بندی شوند. بنابراین در این مقاله به بحث در مورد اکوسیستم کارآفرینی و ضرورت وجود نگاه سیستمی در مقوله کارآفرینی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها