ایده‌های کسب و کار و اهمیّت آن در آموزش فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

کارشناس ‌‌ارشد توسعه روستایی و مربی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

چکیده

شواهد متعددی بیانگر آن است هر چند تعداد زیادی ایده‌های نو در ذهن افراد شکل می‌گیرند اما تعداد اندکی به مرحله عملیاتی رسیده‌اند و از طریق تبدیل به کسب و کار، محصول و یا خدمت مشخصی را ارائه کرده‌اند که این امر نشانگر پیچیدگی فرآیند عملیاتی­سازی ایده است. توسعه ایده‌پردازی و عملیاتی کردن ایده‌های جدید کسب و کار در بین کارآموزان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌تواند نقشی اثرگذار در افزایش بهره­وری و درآمد در کسب و کارهای جدید داشته باشد. بر همین اساس،‌ مطالعه حاضر به بررسی اهمیّت و ضرورت ایده‌پردازی و تولید ایده­های جدید کسب و کار در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد. روش این پژوهش نیز بررسی اسنادی می‌باشد که از طریق بررسی منابع مرتبط با ایده‌های سازمانی، ایده‌های کسب و کار، خلاقیت و نوآوری در کسب و کار،‌ سعی شده تا نحوه شکل‌گیری و عملیاتی شدن ایده‌های کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم ایده‌های کسب و کار می‌پردازد، نحوه شکل‌گیری آن‌ها و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه آن از سایر مباحث مطرح در این مقاله است. سپس اهمیّت توجه به ایده‌های کارآفرینانه در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. نحوه شناخت ایده‌های کسب و کار و منابع تولید آن‌ها و همچنین اهمیّت نیازسنجی در مورد ایده‌های کسب و کار کارآموزان نیز از مباحث مقاله است. در انتها نیز راهکارهایی برای توجه بیشتر به ایده‌های کسب و کار کارآموزان، ارائه آموزش‌ها بر مبنای ایده‌های کسب و کار آن‌ها جهت بهبود اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها