نویسنده = امیر نعیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

امیر نعیمی؛ سید محمد جواد سبحانی؛ ناصر ولی زاده